داخلی     آرشيو مقاله     مرغ مادر
Share/Save/Bookmark
 
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۵۳
کد مطلب : 9247
 

تاثيرسينبيوتيك بر فراسنجه هاي خوني، عملكرد توليد، كيفيت تخم مرغ و قدرت جوجه درآوري در مرغ هاي مادر گوشتي
حسين فلاح ، اردشير محيط ، زربخت انصاري
 
تاثيرسينبيوتيك بر فراسنجه هاي خوني، عملكرد توليد، كيفيت تخم مرغ و قدرت جوجه درآوري در مرغ هاي مادر گوشتي
زمينه مطالعه: افزودن آنتي بيوتيك ها به خوراك دام وطيور منجر به كاهش يا حذف جمعيت هاي باكتريايي از دستگاه گوارش آنها مي شود،يك جايگزين مناسب، استفاده از باكتري هاي مفيد و يا كربوهيدرات هاي غير قابل هضم در خوراك است كه سبب افزايش باكتري هاي مفيد و كاهش باكتري هاي مضر در دستگاه گوارش مي گردد .
هدف: هدف از انجام اين مطالعه، تعيين سطح مناسب سينبيوتيك براي مرغ هاي مادر گوشتي بود.
روش كار: از طرحي كاملاً تصافي با 4 تيمار، 2 تكرار و 10 زيرمشاهده در هر واحد آزمايشي استفاده شد. جيره هاي آزمايشي شامل مقادير صفر(شاهد0)S، 05/0 (05/0 S )، 1/0(1/0)S و 2/0(2/0 S ) درصد سينبيوتيك بود. كيفيت و وزن تخم مرغ به صورت روزانه تعيين شد. فراسنجه هاي خوني، توليد تخم مرغ و درصد جوجه درآوري به صورت هفتگي اندازه گيري شد. كلسترول زرده، وزن تخمدان و تعداد فوليكول هاي بزرگ تخمدان در پايان آزمايش مورد ارزيابي قرار گرفت . داده ها با روش GLM مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: شاخص زرده در تيمار 1/0 S (32/0±63/40)% بطور معني داري از تيمارهاي 05/0 S و 2/0 S كمتر بود (05/0 p< )، ولي با تيمار شاهد تفاوت معني داري نداشت (05/0 .)p> همچنين سينبيوتيك اثر معني داري بر ساير صفات كيفي تخم مرغ، وزن تخم مرغ و درصد جوجه درآوري نداشت (05/0 p> .) درصد توليد تخم مرغ، وزن تخمدان و تعداد فوليكول هاي بزرگ تخمـدان در تيمـار 2/0 S بـطـور معنـي داري نسبت به ساير تيمارها كاهش يافت (05/0 p< .) سينبيوتيك بطور معني داري گلوكز پلاسما در تيمار 1/0 S mg/dL(67/5 ±22/214) را افزايش داد (05/0 p< )، اما تاثير معني داري بر غلظت HDL و تري گليسريد پلاسما و همچنين كلسترول زرده نداشت (05/0 p> .) بعلاوه غلظت كلسترول پلاسما در تيمارهاي 1/0 S mg/dL(09/9 ± 26/150) و 2/0 mg/dL(S17/13±93/154) در هفته آخر آزمايش بطور معني داري از گروه شاهدmg/dL(53/5±95/184) كمتر بود (05/0 p< .)
نتيجه گيري نهايي: استفاده از سينبيوتيك ،در سطح 1/0 % جيره مرغ هاي مادر گوشتي، اثرات مثبتي بر عملكرد آنها دارد .


کليدواژگان: فراسنجه هاي خوني، مرغ مادر گوشتي، كيفيت تخم مرغ، جوجه درآوري، سينبيوتيك