داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۲۰
کد مطلب : 8895
 

ارزيابي اثرات سطوح مختلف پروتئين خام بر قابليت جوجه درآوري، وزن جوجه و پاسخ هاي ايمني مرغان بومي خراسان
عليرضا حسابي نامقي، سميه شربت دار
 
ارزيابي اثرات سطوح مختلف پروتئين خام بر قابليت جوجه درآوري، وزن جوجه و پاسخ هاي ايمني مرغان بومي خراسان
اين آزمايش به منظور بررسي اثرات سطوح مختلف پروتئين خام جيره غذايي بر عملكرد توليد مثلي و پاسخ هاي ايمني مرغان بومي با استفاده از 300 قطعه مرغ بومي در ايستگاه خراسان رضوي و در قالب طرح كاملاً تصادفي با 6 تيمار، 5 تكرار و 10 مرغ در هر تكرار از سن 26 الي 50 هفتگي انجام شد. تيمارها بر پايه ذرت، گندم، جو و كنجاله سويا، حاوي سطوح مختلف پروتئين خام شامل 5/17، 16، 5/14، 13، 5/11 و 10 (درصد جيره) بود. نتايج نشان داد كه وزن اوليه جوجه و نسبت وزن جوجه به تخم مرغ از شروع دوره تا سن 50 هفتگي با افزايش سطح پروتئين خام تا 16 درصد افزايش معني داري يافت و بعد از آن در سطح 5/17 درصد كاهش معني داري را نشان داد (05/0P<). بالاترين قابليت جوجه درآوري (76/85) در تمام دوره ها مربوط به تيمار 5/17 درصد پروتئين بود (05/0P<). بررسي نتايج پاسخ هاي ايمني نشان داد كه تيمار حاوي 5/17 درصد پروتئين خام، بالاترين عيار پادتن بر عليه SRBC و همچنين تيترهاي IgG و IgM را نشان داد (05/0P<). اما در بررسي پاسخ هاي ايمني وابسته به سلول، بالاترين پاسخ ايمني سلولي مربوط به تيمار حاوي 16 درصد پروتئين بود (05/0P<). به طوركلي عملكرد توليدمثلي و پاسخ ايمني همورال مرغان بومي با افزايش سطوح پروتئين خام افزايش يافت.

کليدواژگان: پاسخ هاي ايمني همورال و سلولي، پروتئين خام، جوجه درآوري، مرغان بومي تخمگذار