داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
سه شنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۱
کد مطلب : 9705
 

تلقیح داخل کلواکی ،روش برگزیده وموثری در تعیین اثر بخشی جدایه های باکتریایی پروبیوتیکی در مقابل کلونیزاسیون کمبیلوباکتر در جوجه های گوشتی
ترجمه : علی یوسف زاده کلخوران
 
تلقیح داخل کلواکی ،روش برگزیده وموثری در تعیین اثر بخشی  جدایه های باکتریایی پروبیوتیکی در مقابل کلونیزاسیون کمبیلوباکتر در جوجه های گوشتی
کمبیلو باکتر به طور گسترده باعث بیماری غذا زاد میشود.این در پرندگان معمول است و عفونت های انسانی غالبآ با مصرف محصولات الوده طیور مرتبط میباشد.یک استراتژی به منطور کاهش کلونیزاسیون کمبیلوباکتر در طیور استفاده از پروبیوتیک های دهانی است، اما این نتایج متنوعی را ایجاد میکند، شاید به خاطر اینکه پروبیوتیک در اسید محوطه معدی تخریب میشود.حفاطت (کپسوله کردن) از جدایه ها ممکن است براین مشکل فایق بیاید، ولی هیچ اطمینانی وجود ندارد که این جدایه ها در لوله پایین تر معدی روده ایی کارایی داشته باشند .بنابراین جدایه های مناسب وبرگزیده از طریق قرار دادن مستقیم انها در ناحیه پایین تر روده از طریق تلقیح کلواکی، ممکن است هزینه و وقتی که در کپسوله کردن غیر موثر جدایه وجود دارد را برطرف نماید.پس هدف این مطالعه جمع اوری جدایه های باکتریایی با فعالیت ضد کمپیلو باکتر در شرایط ازمایشگاهی و ارزیابی کارایی انها در شرایط داخل بدن بعد از تلقیح ان به دهان یا داخل کلواک میباشد .جدایه های باکتریایی از پرندگان سالم جمع اوری شده وکارایی انها در برابر کمپیلو باکتر ژوژنی در شرایط ازمایش گاهی ارزیابی شد.جدایه های باکتریایی وضع ایمنی را در به طور معمول داشتند .وویژگی های کمپیلو باکتر بعد از تلقیح به جوجه یک روزه در شرایط ازمایشگاهی بررسی شد.در روز هفتم پرندگان مخلوط چهار سویه از کمپیلو باکتر وحشی حاوی10* 107CFU میکروارگانیزم با گاواژ دهانی خورانده شدند.ودر روز چهارده پرندگان با مرگ راحت کشته شدند و سکوم انها به صورت اسپتیک به منظور شمارش کمپیلو باکتر جمع اوری شدند.وقتی که دهانی خورانده شدند،فقط یک جدایه به میزان یک log میزان کمپیلو باکتررا کاهش داده بوددر حالی که وقتی از طریق داخل کلواکی انجام شد شش تا از این جدایه ها تعداد کمپیلو باکتر را به میزان 1تا 3 log در جوجه های 14روزه کاهش داده بودند.
این نتایج استراتژی بررسی کارایی پروبیوتیک ها را از طریق تلقیح کلواکی مقدم بر اجرای کپسوله کردن جدایه ها به منظور مصرف دهانی انها حمایت میکند.