داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۱ ساعت ۲۰:۳۷
کد مطلب : 7455
 

مقايسه كارايي افزودني هاي جاذب سموم قارچي در تغييرات بيوشيميايي و فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
جواد عظيمي، محمد امير كريمي ترشيزي ، عبدالامير علامه
 
مقايسه كارايي افزودني هاي جاذب سموم قارچي در تغييرات بيوشيميايي و فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
اين آزمايش به منظور بررسي تاثير برخي از افزودني هاي جاذب سموم قارچي بر تغييرات بيوشيميايي و فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي با استفاده از تعداد 200 قطعه جوجه گوشتي يكروزه سويه آرين 386 در قالب طرح كاملاً تصادفي با 5 جيره غذايي و 4 تكرار و 10 پرنده در هر تكرار صورت گرفت. جيره هاي غذايي آزمايشي شامل: گروه A يا شاهد منفي (جيره بر پايه ذرت و كنجاله سويا)، گروه B يا شاهد مثبت (جيره پايه + يك ميلي گرم در كيلوگرم آفلاتوكسين B1) و گروه-هاي C، D و E كه به ترتيب با افزودن 5/2 گرم در كيلوگرم ميلبوند-TX، زئوليت طبيعي و پلي سورب به جيره غذايي B تهيه شده بودند. نتايج آزمايش نشان داد با افزودن آفلاتوكسين B1 به جيره غذايي جوجه هاي گوشتي فعاليت آنزيم هاي آسپارتات آمينو ترانسفراز، آلانين آمينو ترانسفراز و لاكتات دهيدروژناز در مقايسه با گروه شاهد منفي افزايش معني داري داشت (05/0P<). اما افزودن مواد جاذب سموم قارچي به جيره غذايي آلوده به آفلاتوكسين B1 فعاليت اين آنزيم ها را در مقايسه با گروه شاهد مثبت كاهش داد (05/0P<). ميزان پروتئين تام و آلبومين سرم در گروه شاهد مثبت كمتر از گروه هاي ديگر بود (05/0P<). با افزودن مواد جاذب به جيره غذايي آلوده ميزان كراتينين سرم در مقايسه با گروه شاهد مثبت كاهش يافت (05/0P<). اما اسيد اوريك سرم فقط با افزودن زئوليت كاهش يافت (05/0P<). ميزان كلسترول، تري گليسريد، گلوكز، كلسيم و روي سرم تحت تاثير وجود آفلاتوكسين B1 در خوراك قرار نگرفت. تعداد گلبول هاي قرمز خون در گروه شاهد مثبت كمتر از ساير گروه ها به جز E بود (05/0P<). همچنين ميزان هماتوكريت در گروه شاهد مثبت بيشتر از گروه شاهد منفي بود (05/0P<). ميزان هموگلوبين و شكنندگي اسمزي اريتروسيت ها تحت تاثير نوع ماده جاذب سموم و آفلاتوكسين B1 قرار گرفت (05/0P<). نتايج اين پژوهش نشان داد زئوليت طبيعي توليد ايران همانند دو ماده جاذب تجاري ميلبوند-TX و پلي سورب باعث كاهش تغييرات بيوشيميايي و فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي در اثر مسموميت با آفلاتوكسين B1 مي شود.

کليدواژگان: آفلاتوكسين، مواد جاذب، جوجه گوشتي، فراسنجه هاي خوني