داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
يکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۰۵
کد مطلب : 9976
 

اثر1،25دي هيدروكسي كوله كلسيفرول وعصاره هيدروالكلي ميوه پنيرباد بر عملكرد، بافت شناسي استخوان درشت ني و پارامتر های خونی در جوجه های نرگوشتی
سيدجواد حسيني حسن كرمانشاهي حسن نصيري مقدم ابولقاسم نبي پور احمد حسن آبادي
 
اثر1،25دي هيدروكسي كوله كلسيفرول وعصاره هيدروالكلي ميوه پنيرباد بر عملكرد، بافت شناسي استخوان درشت ني و پارامتر های خونی در جوجه های نرگوشتی
آزمايشي با استفاده از 600 قطعه جوجه خروس گوشتي سويه راس 308 به منظور بررسي اثر 1، 25 دي هيدروكسي كوله كلسيفرول (كلسيتريول) و عصاره هيدروالكلي ميوه پنيرباد بر بافت شناسي استخوان درشت ني و پارامتر هاي خوني انجام گرفت. جوجه ها از سن يك روزگي به 12 تيمار غذايي در يك طرح فاكتوريل با ساختار 2×3×2 توزيع شدند. تيمارهاي غذايي شامل جيره كنترل مثبت با كلسيم در سطح توصيه شده سويه راس 308 (10/4 گرم كلسيم در كيلوگرم جيره) و كنترل منفي با30 درصد كلسيم كمتر از احتياجات (7/3 گرم كلسيم در كيلوگرم جيره)، سه سطح عصاره پنيرباد (صفر، 100 و200 ميلي گرم بر كيلو گرم جيره) و دو سطح كلسيتريول (صفر و 0/5 ميكروگرم در كيلوگرم جيره) بود. قابليت هضم كلسيم و فسفر با كاهش سطح كلسيم جيره بطور معني دار افزايش يافت (p<0/01). بر همكنش بين جيره كنترل و سطوح عصاره پنيرباد موجب افزايش قابليت هضم كلسيم در جيره هاي حاوي 200 ميلي گرم عصاره پنيرباد در گروه كنترل مثبت گرديد. در 42 روزگي، مكمل سازي كلسيتريول موجب افازايش غلظت كلسم سرم گرديد(p<0/01). در 21 روزگي جيره حاوي 100 ميلي گرم عصاره پنيرباد در مقايسه با دو جيره حاوي صفر و 200 ميلي گرم عصاره بطور معني دار موجب افزايش ضخامت قشر ناحيه ديافيز استخوان درشت ني گرديد (p<0/05). جيره حاوي كلسيتريول در گروه كنترل منفي منجر به افزايش معني دار ضخامت ناحيه معدني شده ي صفحه رشد استخوان درشت ني در مقايسه با جيره فاقد كلسيتريول شد p<0/05). در 42 روزگي لسيتريول موجب افزايش ضخامت ناحيه معدني شده استخوان درشت ني شد (p<0/05). نتايج اين مطالعه نشان دهنده ي اثرات ما ات عصااره هيدروالكلي ميوه پنيرباد بر بافت استخوان )افزايش قشر ناحيه مياني و معدني شدن صفحه رشد( بدون اثرات منفي بر عملكرد مي باشد.