داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۱۳
کد مطلب : 7284
 

تعيين شاخص هاي آزمايشگاهي كيفيت دانه هاي سوياي پرچرب اكسترود شده در سه دما و همبستگي آنها با عملكرد رشد جوجه هاي گوشتي
سيد علي مير قلنج ، ابوالقاسم گليان ، حسن كرمانشاهي
 
تعيين شاخص هاي آزمايشگاهي كيفيت دانه هاي سوياي پرچرب اكسترود شده در سه دما و همبستگي آنها با عملكرد رشد جوجه هاي گوشتي
به منظور تعيين شاخص هاي آزمايشگاهي كيفيت دانه هاي سوياي پرچرب اكسترود شده در سه دماي 145، 155 و 165 درجه سانتيگراد و ارزيابي همبستگي آنها با عملكرد رشد جوجه هاي گوشتي، دو آزمايش طراحي گرديد. در آزمايش بيولوژيكي، تعداد 144 قطعه جوجه گوشتي نر يك روزه به 12 گروه شامل 3 تيمار در 4 تكرار 12 قطعه اي، تقسيم شدند و از روز صفر تا 21 روزگي دانه هاي سوياي اكسترود شده در سه دما به ميزان 15 درصد جايگزين بخشي از جيره هاي آغازين و رشد جوجه ها گرديد. عملكرد رشد جوجه ها از صفر تا 21 روزگي، تحت تاثير دماي اكستروژن دانه هاي سويا قرار نگرفت. براي تعيين شاخص هاي كيفي آزمايشگاهي نيز، ميزان شاخص اوره براي نمونه هاي اكسترود شده در دماهاي 145، 155 و 165 درجه سانتيگراد، به ترتيب 11/0، 09/0 و 05/0 بدست آمد كه ميزان ضريب همبستگي اين شاخص با افزايش وزن جوجه ها 88 و با ضريب تبديل غذايي 85 درصد بود. شاخص حلاليت پروتئين در هيدروكسيد پتاسيم نمونه ها به ترتيب2/80، 1/78 و 4/72 درصد بدست آمد كه ضريب همبستگي آن با افزايش وزن جوجه ها 81 و با ضريب تبديل غذايي 88 درصد بود. شاخص تفرق پروتئين نمونه ها نيز به ترتيب 5/21، 8/20 و 5/16درصد بدست آمد كه ضريب همبستگي اين شاخص نيزبا افزايش وزن جوجه ها 92 و با ضريب تبديل غذايي 89 درصد بود. نتيجه گيري كلي اين بود كه شاخص هاي آزمايشگاهي كيفيت براي دانه هاي سوياي پرچرب اكسترود شده درمحدوده بين 145 و 165 درجه سانتيگراد، در دامنه قابل قبول جهت تغذيه جوجه هاي گوشتي بود. همچنين در ميان شاخص هاي آزمايشگاهي، شاخص تفرق پروتئين نسبت به شاخص هاي ديگر، ضريب همبستگي بالاتري با عملكرد رشد جوجه ها نشان داد و به عنوان بهترين شاخص آزمايشگاهي براي پيش بيني رشد جوجه هاي تغذيه شده با دانه هاي سوياي اكسترود شده گزارش گرديد.
کليدواژگان: دانه سوياي پرچرب; دماي اكستروژن; شاخص هاي آزمايشگاهي; جوجه هاي گوشتي; عملكرد رشد