Share/Save/Bookmark
 
سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۲۳
کد مطلب : 10641
 

تولید تخم مرغ خوراکی در ایران ۷۷۷ هزار تن شد
مرکز آمار ایران نتایج سرشماری مرغداری‌های پرورش مرغ تخمگذار- 1394 را منتشر کرد.
مرجع : خبرگزاری فارس
 
تولید تخم مرغ خوراکی در ایران ۷۷۷ هزار تن شد
مرکز آمار ایران گفت: تولید تخم مرغ خوراکی در مرغداری‌های پرورش مرغ تخمگذار 777 هزار تن است.
آمارگیری از مرغدار‌ی‌های صنعتی کشور در ماه‌های مرداد و شهریور سال 1394 توسط مرکز آمار ایران انجام شد.

آمارگیری مذکور از مرغداری‌های پرورش مرغ تخمگذار به روش تمام شماری و مرغداری های پرورش مرغ گوشتی به روش نمونه‌گیری در سطح کشور اجرا شد، در این آمارگیری از وجود 3148 نفر روز آمارگیر، بازبین، مسئول گروه و کارشناس استفاده به عمل آمد.

براساس نتایج این آمارگیری در سال 1394 تعداد 1402 مرغداری پرورش مرغ تخمگذار در سطح کشور وجود داشته است که از این تعداد، 1140 واحد فعال و بقیه (262واحد) غیر فعال بوده است.

این ارقام در ارتباط با آخرین آمارگیری اجرا شده در سال 1391 شامل 1350 مرغداری تخمگذار در کشور بوده است که از این تعداد 1133 مرغداری فعال و مابقی (217 واحد) غیرفعال بوده است.

مقدار تولید تخم مرغ در سال 1393 در مرغداری‌های پرورش مرغ تخمگذار 777 هزار تن گزارش شده است که نسبت به آمارگیری انجام شده در سال 1391 حدود 219 هزار تن (39 درصد) افزایش یافته است.

تعداد کارکنان شاغل در مرغداری‌های پرورش مرغ تخمگذار در سال 1393، 10652 نفر بوده است که از این تعداد 9315 نفر شاغلان با مزد و حقوق و 1337 نفر را شاغلان بدون مزد و حقوق تشکیل می‌داده است. براساس نتایج آمارگیری 1391، در سال1390 تعداد کارکنان شاغل 9478 نفر می‌باشد که 8324 نفر از شاغلان را شاغلان با مزد و حقوق و 1154 نفر شاغلان بدون مزد و حقوق بوده‌اند.

ضمناً ظرفیت سالن‌های دارای سیستم قفس برای تولید تخم مرغ، 76 میلیون قطعه بوده است. که در مقایسه با نتایج حاصل از اجرای آمارگیری در سال 1391 هفت درصد افزایش داشته است.