داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۵۴
کد مطلب : 8778
 

اثر سطوح مختلف آفلاتوكسينB1 بر طول روده، فرآسنجه هاي خوني و سيستم ايمني در جوجه هاي گوشتي
اميد فاني مكي، نظر افضلي، آرش اميدي ، علي اله رساني، مجتبي فروزان مهر
 
اثر سطوح مختلف آفلاتوكسينB1 بر طول روده، فرآسنجه هاي خوني و سيستم ايمني در جوجه هاي گوشتي
در اين تحقيق تعداد 120 قطعه جوجه گوشتي سويه رآس 308 در قالب طرح كاملاً تصادفي، با 3 تيمار، 4 تكرار و 10 قطعه جوجه در هر واحد آزمايشي به مدت 35 روز روي بستر پرورش داده شدند. تيمارهاي آزمايشي عبارت بودند از؛ 1) تيمار كنترل (جيره فاقد آفلاتوكسين B1)، 2) جيره حاوي ppb 250 آفلاتوكسين B1، 3) جيره حاوي ppb 500 آفلاتوكسين B1. كمترين ميزان طول ايلئوم و روده متعلق به جوجه هاي دريافت كننده سطحppb 500 آفلاتوكسين به تنهايي بود. پس از اخذ نمونه خون، غلظت فرآسنجه هاي خوني از جمله مجموع پروتئين تام سرم، آلبومين، بيلي روبين، گلوكز، اسيد اوريك، كلسيم و فسفر و آنزيم هاي كبدي AST،ALT ، γ-GT اندازه گيري گرديد. آزمايش عيار سنجي عليه بيماري هاي نيوكاسل و آنفلوآنزا در دو مرحله (25 و 34 روزگي) انجام پذيرفت. در سن 25 روزگي و قبل از تجويز واكسن دوگانه نيوكاسل-آنفلوآنزا از تعداد 2 قطعه جوجه در هر گروه، نمونه خون اخذ شد. همچنين عيار پادتن ضد ويروس نيوكاسل و آنفلوآنزا به روش آزمايش HI در آن ها تعيين گرديد. بعلاوه در سن 34 روزگي از جوجه هاي مرحله اول خون گيري به عمل آمد و عيار پادتن بيماري هاي مذكور مجددا اندازه گيري شد. در اين مطالعه تغيير معني داري در سطوح كلسيم، فسفر، آلبومين و پروتئين تام سرمي خون جوجه هاي گوشتي مصرف كننده جيره هاي مختلف آزمايشي، در مقايسه با طيور دريافت كننده جيره پايه وجود نداشت. با افزايش سطوح آفلاتوكسين B1 از 250 به ppb 500 در جيره غذايي طيور، سطوح گلوكز، بيلي روبين تام و AST افزايش، و در مقابل سطح بيلي روبين مستقيم، نسبت به تيمار حاوي جيره پايه بصورت معني داري كاهش يافت. عيار HI عليه بيماري نيوكاسل و آنفلوآنزا در مرحله دوم (34 روزگي) كاهش معني داري را نسبت به تيمار پايه نشان داد. آفلاتوكسين سبب تغيير در فرآسنجه هاي خوني، اختلالات كبدي و كليوي و كاهش قدرت سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي در برابر بيماري هاي نيوكاسل و آنفلوآنزا مي گردد. اين مطالعه به منظور بررسي اثرات سمي آفلاتوكسين بر سيستم ايمني و فرآسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي انجام گرديد.


کليدواژگان: آفلاتوكسين، فراسنجه هاي خوني، سيستم ايمني، جوجه گوشتي