داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۰۰:۱۶
کد مطلب : 5069
 

يوسف دوستار ، عادل فيضي ، داريوش مهاجري ، حسين حسيني
آسيب شناسي بافتي دستگاه تنفس ماكيان پس از واكسيناسيون عليه برونشيت عفوني H120
 
آسيب شناسي بافتي دستگاه تنفس ماكيان پس از واكسيناسيون عليه برونشيت عفوني H120
استفاده از واكسن برونشيت به روش اسپري ممكن با عوارض تنفسي در جوجه ها همراه باشد و زمينه را براي بروز ساير بيماري هاي عفوني تنفسي فراهم مي آورد. هدف اين تحقيق، ارزيابي هيستوپاتولوژيك دستگاه تنفسي ماكيان پس از واكسيناسيون عليه برونشيت عفوني با سويه تخفيف حدت يافته ماساچوست (H120) بود. بدين منظور، تعداد 60 قطعه جوجه گوشتي يك روزه عاري از مايكوپلاسما سپتيكوم و مايكوپلاسما سينوويه به دو گروه شاهد و تيمار، هر يك با سه تحت گروه، تقسيم شدند. جوجه هاي گروه تيمار در روز اول آزمايش واكسينه شدند. شرايط تغذيه و نگهداري براي هر دو گروه يكسان در نظر گرفته شد. تحت گروه هاي تيمار همراه با تحت گروه هاي شاهد متناظر خود به ترتيب در روز هاي 5، 10 و 21 بعد از واكسيناسيون كالبدگشايي شدند. ناي و ريه هاي جوجه هاي مورد آزمايش جدا و از آ نها مقاطع بافتي مطابق با روش هاي متداول جهت مطالعات ريزبيني تهيه گرديد. در مقاطع بافتي تهيه شده، آسيب هاي بافت پوششي و مخاط ناي و برونشيول ها و پارانشيم ريه مورد ارزيابي و بين تحت گروه ها مورد مقايسه قرار گرفت. براي مقايسه شدت ضايعات پاتولوژيك مشاهده شده، از آزمون آماري يومن ويتني استفاده شد. بين تحت گروه تيمار در روز 10 و تمامي تحت گروه هاي شاهد اختلاف معني داري وجود داشت (05/0>P). همچنين اختلاف معني داري بين تحت گروه تيمار روز 21 و تحت گروه هاي شاهد برآورد گرديد (01/0>P). بين تحت گروه هاي تيمار در روز هاي 10 و 21 دوره آزمايش نيز اختلاف معني داري مشاهده گرديد (05/0>P). بين تحت گروه تيمار در روز 5 و تحت گروه هاي شاهد اختلاف آماري معني داري برآورد نگرديد. نتايج نشان داد كه واكسيناسيون عليه برونشيت عفوني با سويه تخفيف حدت يافته ماساچوست (H120) به روش اسپري، باعث آسيب هاي پاتولوژيك دستگاه تنفسي ماكيان مي گردد.