داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۰۸
کد مطلب : 7101
 

اثرات سطوح مختلف اسيد آمينه و نوع تلاقي بر عملكرد و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي سويه ي آرين
كاظم یوسفی كلاریكلایی، سيد عبداله حسيني ، حسین یوسفی كلاریكلایی ،حمید شجاعی، حمیدرضا علی اكبرپور‎، محمد حسین پالیزدار
 
اثرات سطوح مختلف اسيد آمينه و نوع تلاقي بر عملكرد و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي سويه ي آرين
با توجه به اين كه جوجه هاي گوشتي امروزي سويه ي آرين به دليل انتخاب براي وزن بدن، در مقايسه با سويه ي اوليه وارد شده سرعت رشد بالاتري دارند، مطالعه اخير با هدف بررسي اثر سطوح مختلف اسيدآمينه (ليزين، متيونين، متيونين+ سيستين و ترئونين) و نوع تلاقي بر روي عملكرد جوجه هاي گوشتي اين سويه، با استفاده از تعداد 960 قطعه جوجه گوشتي انجام شد. آزمايش در قالب طرح كامل تصادفي و به روش فاكتوريل با دو نوع تلاقي (تلاقي كلاسيك و جديد) و سه سطح اسيدآمينه ي قابل هضم و با 6 تيمار آزمايشي انجام شد. تنها عامل متغير در جيره ي غذايي گروه هاي آزمايشي سطح اسيد آمينه ضروري بود. نسبت هاي بين اسيدهاي آمينه ي گروه هاي آزمايشي در هر يك از مراحل آغازين، رشد و پاياني يكسان بود. ميزان ليزين قابل هضم به عنوان شاخص و بقيه ي اسيدهاي آمينه نسبت به آن تنظيم شدند. هر گروه آزمايشي داراي 4 تكرار و 40 قطعه جوجه (20 قطعه نر و 20 قطعه ماده) بود. در طول اجراي آزمايش، آب و دان پلت شده به صورت آزاد در دسترس جوجه ها قرار گرفت. در طول مدت آزمايش خوراك مصرفي و وزن بدن به طور هفتگي اندازه گيري شدند. در پايان دوره ي آزمايش، چهار قطعه جوجه از هر جنس با وزن نزديك به ميانگين هر تكرار انتخاب و كشتار گرديد. قسمت هاي مختلف لاشه شامل سينه، ران، پشت و كمر و چربي حفره ي بطني به صورت درصد وزن زنده مشخص شد. بر اساس نتايج بدست آمده تنها در هفته اول تفاوت معني داري از لحاظ وزن بدن بين دو تلاقي مشاهده شد(05/0 >p). از لحاظ مصرف خوراك تفاوت معني دار بعد از هفته ي چهارم ديده شد(05/0 >p). از لحاظ ضريب تبديل غذايي تفاوت بين دو تلاقي تنها در هفته ي دوم وسوم ملاحظه شد(05/0 >p). در 42 و 49 روزگي اختلاف معني داري از نظر وزن بدن بين سطوح اسيد آمينه مشاهده نشد. سطوح مختلف اسيدآمينه تنها در سه هفته ي نخست سبب تفاوت معني دار در ضريب تبديل غذايي شد (05/0 >p). تفاوت بين دو تلاقي تنها در درصد سينه جنس ماده معني دار بود. بين سطوح اسيد آمينه و تلاقي اثر متقابل وجود نداشت. استفاده از سطوح بالاي اسيدهاي آمينه در جوجه هاي گوشتي آرين سبب بهبود ضريب تبديل غذايي در انتهاي دوره نشد لذا مي توان گفت براي بهبود ضريب تبديل غذايي در سويه هاي جديد و قديم آرين، نيازي به افزايش سطح اسيد آمينه نيست.

کليدواژگان: اسيد آمينه، تلاقي، جوجه هاي گوشتي، خصوصيات لاشه، سويه آرين، عملكرد