داخلی     آرشيو مقاله     تخم مرغ
Share/Save/Bookmark
 
پنجشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۹ ساعت ۰۹:۲۴
کد مطلب : 961
 

استفاده از واكسن جهت كنترل سالمونلا در تخم مرغ
اثر محافظتي دو برنامه واكسيناسيون با استفاده از نوعي واكسن تجاري حاوي باكتري كشته شده سالمونلا سروتيپ انترتيديس در طيور تخمگذار مورد ارزيابي قرار گرفت.
 
استفاده از واكسن جهت كنترل سالمونلا در تخم مرغ
اثر محافظتي دو برنامه واكسيناسيون با استفاده از نوعي واكسن تجاري حاوي باكتري كشته شده سالمونلا سروتيپ انترتيديس در طيور تخمگذار مورد ارزيابي قرار گرفت. در روش اول پرندگان در سن يك روزگي و سپس در سن 4 هفتگي از طريق تزريق عضلاني مورد واكسيناسيون قرار گرفتند، ور در برنامه دوم واكسن در سن 18 هفتگي به پرندگان تزريق شد. جهت چالش (Challenge) باكتري سالمونلا انترتيديس به ميزان CFU 7/5 – 5* 107 از طريق داخل وريدي در سنين 8، 17، 23، 30 و 59 هفتگي به پرندگان تزريق شد.
در تمامي گروههاي سني، هر دو برنامه واكسيناسيون موجب كاهش معني داري در ميزان جداسازي سويه باكتري مورد چالش از نمونه هاي بافت و مدفوع پرندگان گرديد. پس از چالش باكتري، تخم مرغ هاي طيور واكسينه شده داراي تعداد كمتري كشت مثبت سالمونلا بودند (56 از 439 تخم مرغ). اين تعداد در مورد پرندگان واكسينه نشده معادل 99 از 252 تخم مرغ بود. يافته هاي حاصل از اين تحقيق دلالت بر اين دارد كه واكسيناسيون روشي موثر جهت كاهش عفونت در مرغ هاي تخمگذار و نيز آلودگي تخم مرغ ها به سالمونلا است.