داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
يکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۵۴
کد مطلب : 7569
 

استفاده از مدل رياضي گومپرتز براي تخمين پارامترهاي رشد جوجه هاي گوشتي سويه تجاري راس تغذيه شده با جيره هاي حاوي سطوح مختلف دانه خلر
زهره اميرآبادي، همايون فرهنگ فر، احمد رياسي، حسين جانمحمدي
 
استفاده از مدل رياضي گومپرتز براي تخمين پارامترهاي رشد جوجه هاي گوشتي سويه تجاري راس تغذيه شده با جيره هاي حاوي سطوح مختلف دانه خلر
پارامتر هاي رشد جوجه هاي گوشتي راس با استفاده از تابع غير خطي گومپرتز، در يك آزمايش با جيره هاي حاوي سطوح مختلف دانه خلر تخمين زده شد. در اين آزمايش 210 قطعه جوجه گوشتي از سن چهارده روزگي به مدت 4 هفته با جيره هاي غذايي حاوي سطوح صفر، 10، 20 و 30 درصد دانه خلر خام و حرارت داده شده تغذيه شدند. آزمايش در قالب يك طرح آماري بلوك كامل تصادفي با 7 تيمار، 3 تكرار و 10 قطعه جوجه درهر تكرار انجام شد. نتايج نشان داد كه بر اساس مدل برازش شده، پارامتر مرتبط با وزن اوليه جوجه ها براي جيره هاي 20 و 30 درصد خلر خام بالاتر بود (05/0P<). در مورد پارامتر هاي مرتبط با وزن اوليه، وزن نهايي و زمان تغيير منحني رشد، جيره هاي 20 درصد خلر حرارت داده شده و 30 درصد خلر خام داراي تفاوت معني داري بودند (05/0P<). زمان تغيير منحني رشد (نقطه عطف) براي تيمار 30 درصد خلر خام ديرتر (47 روزگي) از تيمار 10 درصد خلر حرارت داده شده (39 روزگي) پيش بيني گرديد. از نظر وزن بدن در هنگام تغيير منحني رشد، بين تيمار هاي حاوي 30 درصد خلر خام (4/2279 گرم) و 10 درصد خلر حرارت داده شده (2/1701 گرم) تفاوت معني دار (05/0P<) وجود داشت. در جوجه هاي تغذيه شده با جيره حاوي 20 درصد خلر حرارت داده شده، منحني رشد زودتر تغيير نمود و جوجه ها وزن پايين تري داشتند، اما در جوجه هاي تغذيه شده با تيمار 30 درصد خلر خام در سن بالاتري منحني رشد تغيير نمود و در اين زمان وزن بالاتري نسبت به تيمار حاوي 20 درصد خلر حرارت داده شده به دست آمد.

کليدواژگان: جوجه گوشتي، دانه خلر، عمل آوري، تابع رشد گومپرتز