داخلی     آرشيو مقاله     تخم مرغ
Share/Save/Bookmark
 
يکشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۰۰:۰۸
کد مطلب : 5066
 

سودابه مرادي، محمود شيوازاد، احمد زارع شحنه، سيد احمد ميرهادي
بررسي و مقايسه عوامل تغذيه اي مؤثر بر كاهش كلسترول تخم مرغ در مرغ هاي تخمگذار تجاري
 
بررسي و مقايسه عوامل تغذيه اي مؤثر بر كاهش كلسترول تخم مرغ در مرغ هاي تخمگذار تجاري
اين تحقيق به منظور بررسي و مقايسه عوامل تغذيه اي مؤثر بر مقدار كلسترول زرده تخم مرغ و تعيين بهترين و اقتصادي ترين روش كاهنده كلسترول تخم مرغ اجرا شد. آزمايش به مدت 90 روز بر روي 396 قطعه مرغ تخمگذار سويه Hy-Line W36 در سن 56 هفتگي با 11 تيمار غذايي و 4 تكرار در قالب طرح كاملاً تصادفي انجام شد. تيمارهاي آزمايشي عبارت بودند از: جيره شاهد بر پايه ذرت و كنجاله سويا و جيره هاي حاوي سطوح 2 و 4 درصد پيه گاوي، 2 و 4 درصد روغن كلزا، 1 و 2 درصد پودر سير، 1/0 و 2/0 درصد پروبيوتيك، 125 و 250 ميلي گرم مس در هر كيلوگرم جيره (مس از منبع سولفات مس تامين شد). نتايج اين آزمايش نشان داد كه تيمارهاي آزمايشي تغيير معني داري در ميزان توليد تخم مرغ (بر اساس روز مرغ)، وزن تخم مرغ، خوراك مصرفي، ضريب تبديل غذايي، كيفيت سفيده، وزن سفيده تخم مرغ، درصد و ضخامت پوسته ايجاد نكردند. سطوح 1 و 2 درصد پودر سير و سطوح 125 و 250 ميلي گرم مس در هر كيلوگرم جيره سبب افزايش معني دار وزن زرده نسبت به گروه كنترل گرديدند. سطوح 125 و 250 ميلي گرم مس در كيلوگرم جيره، كلسترول زرده را به ترتيب به ميزان 4/23 و 5/26 درصد به ترتيب نسبت به گروه شاهد كاهش دادند (01/0P<). سطوح 1 و 2 درصد پودر سير نيز موجب كاهش معني دار كلسترول زرده به ميزان به ترتيب 47/14 و 2/16 درصد به ترتيب نسبت به گروه شاهد شدند (01/0P<). افزودن پروبيوتيك به جيره كلسترول سرم را به طور معني دار افزايش داد. بر اساس نتايج حاصله از اين تحقيق استفاده از 1% پودر سير و بالابردن مقدار مس در جيره مرغ هاي تخمگذار تا 125 ميلي گرم در كيلوگرم جيره ميزان كلسترول زرده تخم مرغ را كاهش داده و مي تواند در توليد تخم مرغ هايي با كلسترول كمتر از حد طبيعي مورد استفاده قرار بگيرد.