داخلی     آرشيو مقاله     تخم مرغ
Share/Save/Bookmark
 
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۵۳
کد مطلب : 8649
 

چند شكلي ژن پرولاكتين در يك جمعيت ماكيان بومي و همبستگي آن با توليد تخم مرغ
امير سجاد باقري سروستاني ، علي نيازي ، محمدجواد ضميري ، محمد دادپسند طارمسري
 
چند شكلي ژن پرولاكتين در يك جمعيت ماكيان بومي و همبستگي آن با توليد تخم مرغ
پرولاكتين يك هورمون پلي پپتيدي تك زنجيره است كه در سلول هاي لاكتوتروپ غده هيپوفيز ساخته مي شود. مهمترين كنش پرولاكتين در پرندگان ايجاد و تنظيم فرآيند كرچي است. ناحيه پروموتر ژن پرولاكتين، مدل مناسبي براي بررسي هاي نسخه برداري و تنظيم هورموني فعاليت ژن در بافت ها است. به علت بسامد بالاي كرچي در مرغ هاي بومي فارس، همبستگي بين چند شكلي پروموتر ژن پرولاكتين و توليد تخم مرغ در جمعيت ماكيان مركز مطالعات مرغ بومي فارس، بررسي شد. ژنوتيپ ١٠٠ مرغ بومي بر اساس نواحي داراي موتاسيون نقطه اي C-2161G و C-2402T و حذف و اضافه شدن 24-bp (indel) در ناحيه منفي 358 ژن انجام شد. سه ژنوتيپ در جايگاه C-2161G GG)، CG و (CC، سه ژنوتيپ در جايگاه C-2402T TT)، CT و (CC و همچنين سه ژنوتيپ در جايگاه حذف و اضافه شدن 24-bp (indel) II)، ID و (DD شناسايي شدند. آناليز آماري، همبستگي معني داري را بين ژنوتيپ هاي داراي موتاسيون نقطه اي و حذف و اضافه شدن (indel) با توليد تخم مرغ نشان داد (P<0.01). امكان كاربرد اين يافته ها در گزينش ژنتيكي براي توليد تخم مرغ نيازمند بررسي هاي بيشتر است.

کليدواژگان: پرولاكتين، چند شكلي ژني، مرغ بومي فارس، كرچي، توليد تخم مرغ