داخلی     آرشيو مقاله     تخم مرغ
Share/Save/Bookmark
 
دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۰۸:۱۴
کد مطلب : 5218
 

زماني، اكبر/ پوررضا، جواد/رحماني، حميدرضا
اثر روي و منگنز بر كيفيت پوسته تخم مرغ مرغهاي تجاري
 
اثر روي و منگنز بر كيفيت پوسته تخم مرغ مرغهاي تجاري
از مشكلاتي كه از مرحله توليد تخم مرغ تا مصرف آن وجود دارد شكستن پوسته تخم مرغ و از بين رفتن آن مي باشد. در مرغ هاي تخم گذار 90-80 درصد تخم مرغهاي پوسته شكسته مربوط به تخم مرغ هائي است كه كيفيت آنها پايين مي‌باشد. عوامل مؤثر در كيفيت پوسته تخم مرغ شامل عوامل ژنتيكي، شرايط محيطي و تغذيه بخصوص تغذيه مواد معدني مي باشند اين آزمايش جهت بررسي اثرات مكمل غذايي منگنز و روي بر كيفيت پوسته و صفات توليدي در يك طرح كاملا تصادفي در چارچوب فاكتوريل 4*4 كه جمعا 16 تيمار آزمايش را تشكيل دادند انجام گرفت. 320 قطعه مرغ تخمگذار لگهورن سفيد از سويه‌هاي لاين W36 در سن 28 هفتگي مورد استفاده قرار گرفتند كه به 64 واحد آزمايشي تقسيم شدند بطوريكه هر واحد آزمايشي شامل 5 قطعه مرغ بود و براي هر 4 واحد آزمايشي يك تيمار غذايي در نظر گرفته شد. 16 تيمار غذايي شامل يك تيمار شاهد بود. تيمار شاهد جيره اي بر پايه ذرت-سويا و جهت تأمين تمام نيازهاي مرغ تخمگذار بود كه سطوح روي و منگنز در آن به ترتيب برابر 50 و 30 ميلي گرم بر كيلوگرم در نظر گرفته شده بود 15 تيمار ديگر شامل همين تيمار شاهد بود كه با سطوح روي و منگنز به ترتيب برابر با 30-0، 60-0، 90-0، 0-50، 30-50، 60-50، 90-50، 0-100، 30-100، 60-100، 90-100، 0-150، 60-150 و 90-150 ميلي گرم بر كيلوگرم مكمل شده بودند. نتايج نشان داد كه اضافه كردن روي باعث افزايش غلظت كربنيك آنهيدراز در غدد پوسته ساز ضخامت درصد خاكستر درصد پروتئين و غلظت كلسيم در پوسته و شاخص پوسته و كاهش در تعداد تخم مرغ‌هاي شكسته سطوح شفاف و غلظت فسفر پوسته گرديد. اضافه كردن منگنز باعث افزايش درصد پوسته درصد خاكستر درصد پروتئين خاصيت انعطاف پذيري پوسته در برابر تغيير شكل و مقاومت به شكستن پوسته و كاهش تعداد تخم مرغ هاي شكسته و سطوح شفاف در تخم مرغها شد ولي اثري بر غلظت آنزيم كربنيك آنهيدراز در غدد پوسته ساز واحدها و صفات كيفي همچون شاخص پوسته ضخامت پوسته وزن تخم مرغ و غلظت كلسيم و فسفر پوسته نداشت. تركيب روي و منگنز باعث افزايش درصد شاخص خاصيت الاستيكي خاكستر مقاومت به شكستن ضخامت و غلظت كلسيم در پوسته و همچنين غلظت آنزيم كربنيك آنهيدراز در غدد پوسته ساز و كاهش در تعداد تخم مرغ‌هاي شكسته سطوح شفاف و غلظت فسفر در پوسته شد. با توجه به اينكه هدف ما افزايش مقاومت پوسته تخم مرغ مي باشد بهترين نتيجه حاصله با مصرف 200 ميلي گرم بر كيلوگرم مكمل روي همراه با 90 ميلي گرم در كيلوگرم مكمل منگنز بدست آمد.