داخلی     آرشيو مقاله     مقالات
Share/Save/Bookmark
 
دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۱۵
کد مطلب : 9331
 

بررسي بيان موقت ژن VP2 ويروس بسيار حاد بيماري بورس عفوني در برگ توتون، يونجه و كاهو به روش آگرواينفيلتراسيون
شهرام پورسيدي، هاله هاشمي سهي، منصور اميدي، سيد علي قرشي، علي اکبر شاه نجات، عصمت جورابچي
 
بررسي بيان موقت ژن VP2 ويروس بسيار حاد بيماري بورس عفوني در برگ توتون، يونجه و كاهو به روش آگرواينفيلتراسيون
پروتئين VP2 ايمونوژن اصلي محافظت كننده جوجه ها در برابر ويروس بيماري بورس عفوني است و با توجه به اهميت و مقبوليت فناوري جديد توليد پروتئين هاي نوتركيب شامل واكسن ها، پادتن ها و داروها درگياهان، توليد پروتئين نوتركيب VP2 بسيار مورد توجه قرار دارد. در اين تحقيق از بيان موقت ژن VP2 به روش آگرواينفيلتراسيون يا انتقال ژن تحت خلاء توسط آگروباكتريوم، براي توليد اين پروتئين نوتركيب درگياهان توتون، يونجه وكاهو استفاده شده است. بدين منظورآگروباكتريوم حاوي پلاسميد pBI121 حاوي ژن VP2 به طول 1356 جفت باز تحت پروموتر CaMV35S به بافت برگ هاي تازه اين گياهان منتقل گرديد. بيان موقت پروتئين در برگ هاي تراريخت، با استفاده از پليت الايزا و لكه گذاري پروتئين اندازه گيري شد. با استفاده از روش آگرواينفيلتراسيون و انتقال سازه بياني VP2، بيشترين بيان اين پروتئين به ترتيب در برگ هاي ترآريخت يونجه و توتون و كمترين بيان در برگ هاي ترآريخت كاهو بدست آمد.

کليدواژگان: پروتئين نوتركيب، آگرواينفيلتراسيون، VP2، توتون، يونجه، كاهو، ويروس بيماري بورس عفوني، گامبورو، گياه