داخلی     آرشيو مقاله     تخم مرغ
Share/Save/Bookmark
 
يکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۲۲
کد مطلب : 7061
 

اثرات تزريق اسيدهاي آمينه، كربوهيدرات و اسيد بوتيريك در تخم مرغ هاي جوجه كشي بر ريخت شناسي روده و عملكرد جوجه هاي گوشتي
سيد ناصر موسوي، محمود شيوازاد، محمد چمني، هوشنگ لطف اللهيان، علي اصغر صادقي
 
اثرات تزريق اسيدهاي آمينه، كربوهيدرات و اسيد بوتيريك در تخم مرغ هاي جوجه كشي بر ريخت شناسي روده و عملكرد جوجه هاي گوشتي
در روز 16 جوجه كشي 400 عدد تخم مرغ بارور مرغ مادر گوشتي سويه راس 308، توزين و در قالب طرح كاملاً تصادفي به 4 گروه آزمايشي با 4 تكرار و هر تكرار شامل 25 عدد تخم مرغ تقسيم شدند. در روز 18 جوجه كشي به مايع آمنيوتيك هريك از تخم مرغ هاي بارور يك ميلي ليتر از محلول هاي آزمايشي تزريق شد و به گروه شاهد ماده اي تزريق نشد. سپس تخم مرغ ها به دستگاه هچر منتقل شدند. محلول هاي آزمايشي مورد استفاده شامل تركيب اسيدهاي آمينه، كربوهيدرات و اسيد بوتيريك در محلول 5/0 درصد كلريد سديم استريل بود. پس از تفريخ، جوجه ها تعيين جنسيت، شمارش و توزين شده و به سالن آزمايشي منتقل شدند و تا روز 42 پرورش داده شدند. در روز دوم پرورش براي بررسي ريخت شناختي، از ژژنوم روده نمونه برداري شد. تزريق مواد مورد استفاده در اين آزمايش تاثير معني داري بر درصد جوجه درآوري نداشت. تزريق كربوهيدرات، اسيدهاي آمينه و اسيد بوتيريك به درون تخم مرغ هاي جوجه كشي در مقايسه با گروه شاهد، وزن بدن جوجه هاي تفريخ شده و نسبت وزن بدن جوجه هاي تفريخ شده به تخم مرغ هاي بارور را افزايش داد (01/0>P). تزريق تركيب اسيدهاي آمينه سبب افزايش معني دار وزن بدن در دوره آغازين و كل دوره پرورش در مقايسه با گروه شاهد شد (05/0>P)، ولي تفاوتي با ساير گروه ها نداشت. با تزريق اسيد بوتيريك، ارتفاع پرزهاي روده در مقايسه با گروه شاهد افزايش يافت (05/0>P). تزريق اسيدهاي آمينه، كربوهيدرات و اسيد بوتيريك سبب افزايش مساحت پرزها نسبت به گروه شاهد شد (05/0>P). تزريق هريك از مواد مورد استفاده در اين آزمايش اثر معني داري بر ضريب تبديل خوراك نداشت. بر اساس نتايج اين آزمايش، تزريق اسيدهاي آمينه، كربوهيدرات و اسيد بوتيريك قابليت بهبود برخي از فراسنجه هاي عملكردي و ريخت شناسي روده جوجه هاي گوشتي را دارد. 

کليدواژگان: تزريق در تخم مرغ، روده كوچك.، اسيدهاي آمينه، اسيد بوتيريك، جوجه هاي گوشت