داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
۱ نظر
 
شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۳۸
کد مطلب : 7737
 

تعيين اثرات انرژي قابل متابوليسم ظاهري و حقيقي تصحيح شده براي ازت و اسيد آمينه ي كل و قابل هضم جيره هاي غذايي بر روي جوجه هاي گوشتي
احمد افضل زاده، اكبر يعقوب فر، سيد داوود شريفي ، ايوب نادي پور
 
تعيين اثرات انرژي قابل متابوليسم ظاهري و حقيقي تصحيح شده براي ازت و اسيد آمينه ي كل و قابل هضم جيره هاي غذايي بر روي جوجه هاي گوشتي
در اين آزمايش مقدار خوراك مصرفي، افزايش وزن زنده ي بدن، كل انرژي (كيلوكالري) و پروتئين (گرم) مصرفي، انرژي و پروتئين مصرفي به ازاي هر گرم وزن بدن، و نسبت بازده انرژي و پروتئين در جوجه هاي گوشتي (سويه ي آرين) تغذيه شده با جيره هاي غذايي بر اساس سيستم هاي متفاوت بيان انرژي قابل متابوليسم (AMEn و TMEn) و در مقابل دو روش بيان اسيد آمينه (كل و قابل هضم) خوراك، مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور تعداد 480 قطعه جوجه (مخلوط نر و ماده) در يك آزمايش فاكتوريل 2×2 با دو سيستم انرژي قابل متابوليسم (AMEn و TMEn) و دو روش بيان اسيد آمينه جيره ي غذايي (كل و قابل هضم)، در قالب طرح كاملاً تصادفي با چهار تيمار آزمايشي و شش تكرار و 20 قطعه جوجه در هر تكرار استفاده شد. نتايج آزمايش نشان داد كه مصرف انرژي قابل متابوليسم و پروتئين به ازاي هرگرم افزايش وزن بدن و نسبت بازده انرژي و پروتئين به طور معني داري تحت تاثير سيستم بيان انرژي قابل متابوليسم و روش بيان اسيد آمينه خوراك قرار گرفت (05/0 >p). سيستم بيان انرژي قابل متابوليسم (TMEn) و اسيد آمينه ي قابل هضم، سبب بهبود عملكرد جوجه هاي گوشتي گرديد.

کليدواژگان: اسيد آمينه ي كل، اسيدآمينه ي قابل هضم، انرژي قابل متابوليسم ظاهري (AMEn)، انرژي قابل متابوليسم حقيقي (TMEn)، جوجه هاي گوشتي
 


زمانی
۱۳۹۴-۰۸-۱۲ ۲۲:۱۸:۱۸
عالی بوده