داخلی     آرشيو مقاله     تخم مرغ
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۰۴
کد مطلب : 8989
 

اثر سطوح مختلف منگنز و روي بر خاكستر پوسته، واحدها، تلفات و تخم مرغ هاي با سطوح روشن در مرغ هاي تخمگذار
پور رضا ، رحماني ، زماني
 
اثر سطوح مختلف منگنز و روي بر خاكستر پوسته، واحدها، تلفات و تخم مرغ هاي با سطوح روشن در مرغ هاي تخمگذار
اين آزمايش جهت بررسي اثر منگنز در چهار سطح )30 ، 60 ،90 و 120( ميلي گرم بر كيلوگرم و روي در چهار سطح )50 ، 100 ،150 و 200( ميلي‏گرم بركيلوگرم ماده خشك خوراك مصرفي بر صفاتی همچون خاكستر پوسته، واحد ها و تلفات و پوسته تخم مرغ هاي با سطوح روشن در مرغ هاي تخمگذار انجام شد. آزمايش در يك طرح كاملاً تصادفي در چارچوب فاكتوريل 4×4 كه جمعاً 16 تيمار آزمايشی را تشكيل دادند انجام گرفت. 320 قطعه مرغ تخمگذار سفيد از سويه‏هاي لاين 36 Wدر سن 28 هفتگي مورد استفاده قرار گرفتند كه به 64 واحد آزمايشي تقسيم شدند. به طوري كه هر واحد آزمايشي شامل 5 قطعه مرغ بوده و هر تيمار 4 تكرار داشت، مدت آزمايش 90 روز بود و در پايان آزمايش مرغ ها در سن 40 هفتگي بودند. نتايج نشان داد كه منگنز و روي بصورت متقابل و يا جداگانه بر روي واحدهاو تلفات اثر معني داري نداشتند ولی بر روي خاكستر پوسته و پوسته هاي با نقاط شفاف درسطح يك درصد اثر معني‏داري داشتند همچنين سن مرغ ها بر روي واحد هاو خاكستر پوسته درسطح يك درصد اثر معني‏داري داشت.

کليدواژگان: منگنز، روي، واحد هاو، خاكستر پوسته