داخلی     آرشيو مقاله     تخم مرغ
Share/Save/Bookmark
 
جمعه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۰۷:۲۳
کد مطلب : 5899
 

فخرزاده حسين,پورابراهيم رسول,حسيني سعيد,برادرجليلي رضا,اردشيرلاريجاني محمدباقر
تاثير مصرف تخم مرغ هاي غني شده با اسيدهاي چرب امگا 3 بر چربي ها، انسولين و CRP پلاسما
 
تاثير مصرف تخم مرغ هاي غني شده با اسيدهاي چرب امگا 3 بر چربي ها، انسولين و CRP پلاسما
مصرف اسيدهاي چرب امگا- 3 در مقابله با فرآيند آترواسکلروز موثر مي باشد. اين مطالعه به منظور بررسي چگونگي تاثير مصرف تخم مرغ هاي غني شده از اسيدهاي چرب امگا- 3 بر وضعيت چربي هاي خون، انسولين و C-reactive protein (CRP) سرم و مقايسه آن با اثر تخم مرغ هاي معمولي صورت گرفت.
42 نفر از دانشجويان داوطلب سالم به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. گروه اول به مدت 6 هفته روزانه دو عدد تخم مرغ غني شده از اسيدهاي چرب امگا- 3 و گروه دوم به مدت 6 هفته روزانه دو عدد تخم مرغ معمولي مصرف مي کردند. اندازه گيري هاي آنتروپومتريک و نمونه گيري خون وريدي به منظور سنجش شاخص هاي متابوليک و همچنين رکورد غذايي سه روزه قبل و پس از 6 هفته از مصرف تخم مرغ ها براي کليه داوطلبان صورت گرفت.
در گروه اول ميزان دريافت اسيدهاي چرب امگا- 3 افزايش معني دار و فشار خون سيستوليک کاهش معني دار نشان داد. غلظت کلسترول تام و LDL در گروه اول تغيير معني دار نداشت حال آن که در گروه دوم افزايش معني دار داشت. غلظت تري گليسريد در گروه اول کاهش معني دار پيدا کرد ولي در گروه دوم تغيير نکرد. HDL در گروه اول افزايش معني دار داشت ولي در گروه دوم تغيير نکرد. انسولين و CPR در گروه اول کاهش معني دار داشت ولي در گروه دوم تغييري نداشت.
مصرف تخم مرغ هاي غني شده از اسيدهاي چرب امگا- 3 باعث بهبود ليپيد پروفايل سرم و کاهش غلظت انسولين و CRP مي شود. با توجه به عدم افزايش معني داري کلسترول تام و LDL سرم با مصرف اين تخم مرغ ها، مي توان آنها را به عنوان يک منبع غني و مفيد غذايي در نظر گرفت.