داخلی     آرشيو مقاله     تخم مرغ
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۱۸
کد مطلب : 7012
 

اثر جيره‏هاي مختلف غذايي مرغ‏هاي تخم‏گذار بر شاخص‏هاي آتروژنز و ترومبوژنز زرده تخم‏مرغ
سيد جواد حسيني واشان ، هادي سرير ، نظر افضلي ، محمد ملكانه، علي اله رساني، پيمان اسماعيلي نسب
 
اثر جيره‏هاي مختلف غذايي مرغ‏هاي تخم‏گذار بر شاخص‏هاي آتروژنز و ترومبوژنز زرده تخم‏مرغ
زمينه و هدف: سطح اسيدهاي چرب در رژيم غذايي انسان با تاثير بر روي شاخص‏هاي آتروژنز و ترومبوژنز، نقش مهمي در عملكرد و سلامت قلب و عروق دارد. تخم‏مرغ با توجه به سطح بالاي كلسترول، از رژيم‏هاي بالقوه خطرساز براي بيماران قلبي- عروقي است. مطالعه حاضر با هدف تغيير تركيبات جيره هاي غذايي مرغ‏هاي تخم‏گذار در جهت كاهش خطر ايجاد بيماري‏هاي قلبي- عروقي در اثر مصرف تخم‏مرغ انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه تجربي، 288 قطعه مرغ تخم‏گذار، به 12 گروه شامل گروه‏هاي دريافت‏كننده سطوح مختلف از دانه كتان، دانه گلرنگ، روغن پالم اولئين، روغن ماهي و گروه شاهد تقسيم شدند. پس از سه دوره 28 روزه، سطح كلسترول خون مرغ‏ها و نيز كلسترول و اسيدهاي چرب تخم‏مرغ‏ها تعيين گرديد .
يافته ها: سطح كلسترول خون و اسيدهاي چرب اشباع در زرده تخم‏مرغ تغييري نكرد (05/0 >p ). مقادير اسيدهاي چرب امگا-9 و امگا-6 به ترتيب در گروه‏هاي تغذيه شده با پالم اولئين و دانه گلرنگ افزايش يافت. مقادير لينولنات و اسيدهاي چرب امگا-3 با زنجيره بلند به ترتيب در گروه‏هاي دانه كتان و روغن ماهي افزايش يافت (05/0 >p) . شاخص‏هاي آتروژنز و ترومبوژنز، در سطوح بالاتر اين مواد خوراكي نسبت به گروه شاهد كاهش معني‏داري نشان داد. بالاترين مقدار شاخص ترومبوژنز در سطح بالاي دانه گلرنگ بود. كمترين مقدار شاخص‏هاي ترومبوژنز و آتروژنز در گروه‏هاي دانه كتان و روغن ماهي مشاهده شد (05/0 >p)
نتيجه گيري: مي ‎ توان با تغيير تركيبات اسيدهاي چرب در جيره غذايي مرغ، از تخم‏مرغ به عنوان منبع پروتئيني خوب و سالم براي بيماران قلبي- عروقي استفاده كرد.

کليدواژگان: تخم‏مرغ، بيماري‏هاي قلبي، عروقي، شاخص آتروژنز، شاخص ترومبوژنز