Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۵۹
کد مطلب : 7146
 

بررسي تنوع ژنوتيپي (MHC(B-F در طيور گوشتي آرين با استفاده از روش تنوع شكلي DNA تك رشته اي
غلامرضا نيكبخت بروجني ، ندا برجسته
 
بررسي تنوع ژنوتيپي (MHC(B-F در طيور گوشتي آرين با استفاده از روش تنوع شكلي DNA تك رشته اي
تنوع زياد در ژن هاي MHC كلاس I يا B-F طيور، شناسايي تعداد زيادي از پپتيد هاي بيگانه را جهت ايجاد پاسخ ايمني امكان پذير مي سازد. مطالعه اين منابع ژنتيكي بسيار با ارزش و براي جلوگيري از حذف تنوع ژنتيكي ضروري است. تنوع ژنتيكي در سويه آرين به عنوان يك سويه داخلي مورد بررسي قرار گرفت. در اين تحقيق از روش PCR-SSCP جهت مطالعه چند شكلي ژن MHC(B-F) در طيور آرين استفاده شده است. شصت و پنج نمونه DNA شامل 25 نمونه متعلق به جمعيت مادر و 40 نمونه از جوجه هاي گوشتي تجاري سويه آرين مورد بررسي قرار گرفتند. در جمعيت هاي مادر و جوجه هاي گوشتي7 الگوي مختلف مربوط به ژن B-F مشخص شد. 2 الگو بين دو جمعيت مورد مطالعه مشابه بودند. 2 الگو از مجموع الگوهاي به دست آمده مشابه مطالعات قبلي بودند، در حاليكه 5 الگو جديد به نظر مي رسند. اين نتايج نشان داد كه طيور گوشتي آرين از تنوع ژنتيكي MHC در ناحيه B-F برخوردارند كه مي تواند جهت انتخاب خصوصيات مطلوب ايمنولوژيكي مورد استفاده قرار گيرد. واژه هاي كليدي: MHC، طيور آرين، .PCR-SSCP
کليدواژگان: MHC، طيور آرين، .PCR ، SSCP