داخلی     آرشيو مقاله     مقالات
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۰:۱۰
کد مطلب : 9766
 

شيوع تك ياخته هاي گوارشي در بلدرچين هاي ژاپني پرورش داده شده در دانشگاه شهيد باهنر كرمان
محمد ميرزايی، علي زمان دوستي
 
شيوع تك ياخته هاي گوارشي در بلدرچين هاي ژاپني پرورش داده شده در دانشگاه شهيد باهنر كرمان
بلدرچين ژاپني متعلق به راسته گاليفرم ها و خانواده فاسيانيده است. كه به لحاظ اندازه شبيه جوجه است. در اين مطالعه 300 قطعه بلدرچين ژاپني (127 قطعه نر و 173 قطعه ماده) مورد بررسي قرار گرفت. جهت تشخيص آلودگي انگلي از روش هاي آزمايش مدفوع و بررسي روده ها استفاده شد. نمونه ها با استفاده از سه روش شناور سازي با محلول شكر اشباع، رنگ آميزي ذيل- نلسون مورد بررسي قرار گرفتند. از مجموع 300 نمونه، در 89 مورد (66/29 درصد) آلودگي انگلي مشاهده گرديد كه از اين تعداد 85 مورد (3/28 درصد) آلودگي به اووسيست ايمريا و 6 مورد (2 درصد) آلودگي به كريپتوسپوريديوم را نشان دادند. آلودگي همزمان به ايمريا و كريپتوسپوريديوم در 2 مورد (66/0 درصد) مشاهده گرديد. همچنين در 96 درصد پرندگان آلودگي به اووسيست وجود داشت. اختلاف آماري در فراواني آلودگي هاي انگلي در بين دو جنس نر (92/29 درصد) و ماده (47/29 درصد) معني دار نبود؛ همچنين تحليل آماري نتايج نشان داد كه اختلاف آماري بين دو گروه اسهالي (64/72 درصد) و غير اسهالي (1/2 درصد) معني دار بود (05/0>P). نتايج اين مطالعه نشان داد كه ميزان شيوع تك ياخته هاي روده اي در بلدرچين هاي مورد بررسي در اين مطالعه، بالاست.

کليدواژگان: آلودگي تك ياخته اي، بلدرچين، كريپتوسپوريديوز، كوكسيديوز