Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۲
کد مطلب : 9199
 

شناسايي چندشكلي اگزون ششم ژن Pit1 در مرغ بومي آذربايجان غربي با استفاده از روش PCR-SSCP
جواد برومند، علي هاشمي، كريم مرداني، محمد قادرزاده
 
شناسايي چندشكلي اگزون ششم ژن Pit1 در مرغ بومي آذربايجان غربي با استفاده از روش PCR-SSCP
ژن­هاي بخش سوماتوتروپيك شامل عوامل رونويسي هستند كه در تكامل و رشد جوجه نقش اساسي دارند. ژن Pit1 عامل ويژه رونويسي هيپوفيزي است كه نقش عمده­اي در تمايز هيپوفيز قدامي و تنظيم ژن­هاي هورمون­هاي پرولاكتين، رشد و محرك تيروئيدي دارد. ژن Pit1 به عنوان يك ژن كانديداي كليدي براي صفات توليدي طيور مورد توجه قرار گرفته است. اين پژوهش به منظور بررسي چندشكلي اگزون ششم ژن Pit1 با استفاده از روش چندشكلي فضايي رشته­هاي منفرد مبتني بر واكنش زنجيره­اي پليمراز در مرغ بومي آذربايجان غربي صورت گرفت. در اين طرح از 100 پرنده به صورت تصادفي خون گيري شده و DNA نمونه­هاي خون استخراج گرديد. براي تعيين كيفيت DNA از ژل آگارز يك درصد استفاده شد. ناحيه اگزون ششم جايگاه Pit1 به طول bp 179 با استفاده از واكنش زنجيره­اي پلي مراز تكثير و محصولات PCR توسط روش SSCP آناليز شدند. محصولات PCR توسط الكتروفورز با ژل پلي آكريلاميد 10 درصد و رنگ آميزي نيترات نقره آشكار گرديد. نتايج SSCP محصولات PCR با ژل پلي­آكريل آميد سه ژنوتيپ AA، AB و BB را آشكار ساخت. ژنوتيپ­هاي اين جايگاه ژني انحراف از تعادل هاردي - واينبرگ را نشان دادند. شاخص شانون، شاخص Nie و هتروزيگوسيتي مشاهده شده به ترتيب 59/0، 67/1 و 32/0 به دست آمد. نتايج به دست آمده نشان داد كه نشانگر Pit1 داراي چندشكلي نسبتاً بالايي است و مي تواند در برنامه­هاي اصلاح نژادي آينده مورد توجه قرار گيرد.

کليدواژگان: چندشكلي، مرغ بومي آذربايجان غربي، PCR، SSCP