Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۶ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۴۳
کد مطلب : 9882
 

مقايسه شجره شناسي قطعه ژن 1S جدايه هاي ويروس برونشيت عفوني پرندگان در حال چرخش با واكسن هاي مصرفي در ايران
مسعود هاشم زاده ، شهين مسعودي ، وحيد كريمي ، عبدالحميد شوشتري ، آرش قليان چي لنگرودي ، محسن محمودزاده
 
مقايسه شجره شناسي قطعه ژن 1S جدايه هاي ويروس برونشيت عفوني پرندگان در حال چرخش با واكسن هاي مصرفي در ايران
زمينه مطالعه: بيماري برونشيت عفوني پرندگان بسيار مسري، كه مي تواند موجب ضعف در وزن گيري و كاهش كارايي غذا در پرندگان آلوده شود. وجود سروتيپ™ژنوتيپ هاي متعدد گزارش شده، كنترل بيماري را با واكسن مشكل تر نموده است. به هر حال تنها معدودي اسيدهاي آمينه پروتئين 1S مسئـول حفـاظـت در سـويـه هـاي واكسـن و فيلدي مي باشند.
هدف: مقايسه جدايه هاي ويروس برونشيت در گله هاي طيور صنعتي ايران با واكسن هاي رايج مورد مصرف مي باشد.
روش كار: قطعه اي از ژن پروتئين 1S كه ناحيه پر تغيير و پايدار را پوشش مي دهد، در جدايه هاي ويروس برونشيت پرندگان ايران با استفاده از روش R T - PCR تكثير، تعيين توالي و مورد مقايسه قرار گرفتند.
نتايج: تجزيه و تحليل فيلوژني توالي اسيدهاي آمينه نشان داد كه هشت جدايه از نه جدايه مورد مطالعه با واكسن 52 H و120H بيش از 21/8% اختلاف و شش جدايه نيز حداقل 22/7% با سويه واكسن سويه 4/94 و هر نه جدايه با سروتيپ D 274 حداقل 20% اختلاف داشتند.
نتيجه گيري نهايي: نتايج بدست آمده براي بررسي مستمر استراتژي هاي كنترل بيماري و نظارت بر سويه هاي در گردش ضروري مي باشد، بنابراين اهميت اصلاح برنامه واكسيناسيون را در ايران تاكيد مي نمايد.

کليدواژگان: برونشيت عفوني ماكيان، شجره شناسي، واكسن