Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۹
کد مطلب : 10610
 

مطالعه شجره شناسي بر اساس ژن فسفوپروتئين ويروس هاي نيوکاسل جدا شده در ايران، 1389-1391
قليان چي لنگرودي آرش, حسيني حسين, كريمي وحيد, مددگار اميد, هاشم زاده مسعود, غفوري سيدعلي, باقري قاديکلايي سيدسينا, واحدي سيدميلاد
 
مطالعه شجره شناسي بر اساس ژن فسفوپروتئين ويروس هاي نيوکاسل جدا شده در ايران، 1389-1391
چکیده
زمینه مطالعه: ویروس بیماری نیوکاسل (NDV) عامل بیماری نیوکاسل(بیماری بسیار واگیر در پرندگان) سبب وارد آمدن خسارات اقتصادی قابل توجه به صنعت طیور سراسر جهان می گردد. بیماری نیوکاسل در ایران اندمیک است و از رخداد بیماری در طیور صنعتی و سایر پرندگان در کشور گزارش های متعددی داده شده است .
هدف: مطالعه ی حاضر برای توصیف خصوصیات ویروس بیماری نیوکاسل (NDV) بر اساس ژن فسفوپروتئین در واگیری اخیر این بیماری در سال های 89 تا 91 انجام شد .
روش کار: قطعه ژن فسفوپروتئین ویروس بیماری نیوکاسل از روی جدایه های بدست آمده از پنج قطعه مرغ, یک شترمرغ و یک پارامیکسوویروس تیپ 1 کبوتر با روش نسخه برداری معکوس واکنش زنجیره های پلی مراز(RT-PCR) بدست آمد و توالی یابی شد.
نتایج: تحلیل شجره شناسی نشان داد جدایه های حاصل از ماکیان و شترمرغ بسیار به یکدیگر نزدیک بودند و در ژنوتیپ هفت و جدایه ی حاصل از پارامیکسوویروس تیپ 1 کبوتر در ژنوتیپ پنج قرار دارند.
نتیجه گیری نهایی: مطالعه ی حاضر اولین گزارش از توالی یابی ژن فسفوپروتئین حاصل از جدایه های ویروس بیماری نیوکاسل در ایران است . این مطالعه در درک همه گیر شناسی و خصوصیات ملکولی ویروس بیماری نیوکاسل بسیار کمک کننده خواهد بود .

واژه های کلیدی : بیماری نیوکاسل , فسفوپروتئین, مطالعه ی شجره شناسی