Share/Save/Bookmark
 
سه شنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۰۶
کد مطلب : 9719
 

جداسازی ویروس برونشیت عفونی با استفاده از real- time PCR وابسته به ترانس کریپتاز کمی و بررسی ارتباط آن با جدایه ی ویروس در تخم مرغ های جنین دار
وحید موسوی
 
جداسازی ویروس برونشیت عفونی با استفاده از real- time PCR وابسته به ترانس کریپتاز کمی و بررسی ارتباط آن با جدایه ی ویروس در تخم مرغ های جنین دار
آزمایش های qRT PCR برای آگاهی از وجود ویروس استفاده میشود. زمانی که واکسن ویروس برونشیت عفونی برعلیه ویروس های مزرعه از طریق آزمایش ارزیابی میشود. به هرحال، دستورالعمل های قراردادی برای مجوز دادن به واکسن های ویروس برونشیت عفونی دلالت بر این دارد که به دنبال واکسیناسیون بایستی جدایه ی ویروس تحت چالش به تخم مرغ های جنین دار منتقل شود. در این تحقیق، برای جداکردن ویروس برونشیت عفونی ما اطلاعات حاصل از qRT PCR را با استفاده از پرایمرهای عمومی و مخصوص و ابزار کاوش سنجیدیم و اطلاعات مذکور را با جدایه ی ویروس تحت چالش در تخم مرغ های جنین دار مقایسه کردیم تا شباهت دو روش ارزیابی سودمندی واکسن را تعیین کنیم. به علاوه اینکه ما آزمایش های qRT PCR را بر روی چرخه های گرمایی که از دو تولیدکننده متفاوت تهیه شده بودند، سنجیدیم. ما پرایمرهای عمومی ویروس برونشیت عفونی و ابزار کاوش آن را بسیار شبیه به جدایه ی ویروس تحت چالش در تخم مرغ های جنین دار یافتیم. با این وجود برای برخی از تیپ های ویروس برونشیت عفونی، (Mass41 and Conn on the SmartCycler II and Ark, Mass41, Conn, and GA98 on the ABI7500) آزمایش qRT PCR حساستر از جدایه ی ویروس در داخل تخم مرغ های نطفه دار بود. این مطلب ممکن است به این علت باشد که آزمایش qRT PCR عمومی ویروس برونشیت عفونی حساستر از جدایه ی ویروس موجود در تخم مرغ هاست، یا اینکه به دلیل جداکردن اسید نوکلویک از ویروس هایی که قابلیت زنده ماندن را ندارند باشد. این یافته با اهمیت میباشد و زمانی که ویروس تحت چالش برای واکسیناسیون و آزمایش های چالشی مورد ارزیابی قرارمیگیرد، باید آنرا مدنظر قرارداد. زیرا qRT PCR می توانست به طور بالقوه پرندگان مثبت را شناسایی کند که درحالتی غیر از این ممکن بود با جدایه ی ویروس تخم مرغ های جنین دار منفی باشند بنابراین میتوانست سنجش دقیقتری برای سودمندی واکسن باشد.ما هم چنین یافتیم که پرایمرهای مخصوص ویروس برونشیت عفونی طیور و ابزار کاوش آن که در این آزمایش طراحی شده بودند به طور کلی حساسیت کمتری نسبت به پرایمرهای عمومی ویروس برونشیت و ابزار کاوش مربوط به آن داشت. تنها (اسم سویه های مربوطه............) ازنظر میزان حساسیت به جدایه ی ویروس تخم مرغ ها شباهت داشت. ما هم چنان یافتیم که بسیاری از متغیرها که شامل تیپ ویروس موردمطالعه، پرایمرها و کارآیی ابزار و پایداری میباشد و هم چنین شرایط سنجش که شامل سطح چرخه ی گرمایی میباشد همگی میتوانند اطلاعات حاصل از آزمایش های qRT PCR را تحت تاثیر قراردهند. این نتایج دلالت بر این دارد که آزمایش های qRT PCR برای جداسازی ویروس برونشیت می تواند مورد استفاده قرارگیرد. اگر انتظار می رود که اطلاعات حاصله شبیه به جدایه ی ویروس از تخم مرغ های جنین دار باشد، باید هر آزمایشی که شامل شرایط آزمایش و چرخه ی گرمایی می باشد به طور مجزا ارزیابی شود.