Share/Save/Bookmark
 
يکشنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۴۰
کد مطلب : 9683
 

مقایسه شجره شناسی قطعه ژن ‌1S جدایه‌های ویروس برونشیت عفونی پرندگان در حال چرخش با واکسن‌های مصرفی در ایران
مسعود هاشم زاده؛ شهین مسعودی ؛ وحید کریمی؛ عبدالحمید شوشتری؛ آرش قلیان چی لنگرودی؛ محسن محمودزاده
 
مقایسه شجره شناسی قطعه ژن ‌1S جدایه‌های ویروس برونشیت عفونی پرندگان در حال چرخش با واکسن‌های مصرفی در ایران
چکیده
زمینه مطالعه:‌ ‌بیماری برونشیت عفونی پرندگان بسیار مسری، که می‌تواند موجب ضعف در وزن گیری و کاهش کارایی غذا در پرندگان آلوده شود. وجود سروتیپ™ژنوتیپ‌های متعدد گزارش شده، کنترل بیماری را با واکسن مشکل‌تر نموده است. به هر حال تنها معدودی اسیدهای آمینه پروتئین ‌1S مسئـول حفـاظـت در سـویـه‌هـای واکسـن و فیلدی می‌باشند. هدف: ‌مقایسه جدایه‌های ویروس برونشیت در گله‌های طیور صنعتی ایران با واکسن‌های رایج مورد مصرف می‌باشد. روش کار:‌ ‌قطعه‌ای از ژن پروتئین ‌1S که ناحیه پر تغییر و پایدار را پوشش می‌دهد، در جدایه‌های ویروس برونشیت پرندگان ایران با استفاده از روش ‌R‌‌T‌-‌PCR تکثیر، تعیین توالی و مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج:‌ ‌تجزیه و تحلیل فیلوژنی توالی اسیدهای آمینه نشان داد که هشت جدایه از نه جدایه مورد مطالعه با واکسن 52‌H و120H بیش از 8/21% اختلاف و شش جدایه نیز حداقل 7/22% با سویه واکسن سویه 91/4 و هر نه جدایه با سروتیپ ‌D‌274 حداقل 20% اختلاف داشتند. نتیجه گیری‌نهایی: نتایج بدست آمده برای بررسی مستمر استراتژی‌های کنترل بیماری و نظارت بر سویه‌های در گردش ضروری می‌باشد، بنابراین اهمیت اصلاح برنامه واکسیناسیون را در ایران تأکید می‌نماید.

کلیدواژگان
برونشیت عفونی ماکیان؛ شجره شناسی؛ واکسن