داخلی     آرشيو مقاله     مقالات
Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۵
کد مطلب : 12239
 

اثرات تجویز طولانی مدت آزاتیوپرین بر سلولهای خونی ، لمفوسیتها و ایمونوگلوبولینهای خون در سگهای نژاد مخلوط ایرانی
مهدی حسن خانی; سید جاوید آل داوود; علیرضا خسروی; فرهنگ ساسانی; مجید مسعودی فرد; فرشته انصاری; محمد طاهری
مرجع : مجله تحقیقات دامپزشکی ایران
 
اثرات تجویز طولانی مدت آزاتیوپرین بر سلولهای خونی ، لمفوسیتها و ایمونوگلوبولینهای خون در سگهای نژاد مخلوط ایرانی
خلاصه مقاله
آزاتیوپرین یک داروی سرکوب ایمنی است که جهت سرکوب ایمنی در درمان طیف وسیعی از بیماریهای پوستی، گوارشی و هماتولوژیک، در انسان و دامهای کوچک مصرف می شود. هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثرات تجویز طولانی مدت آزاتیوپرین بر روی تغییرات شمارش سلولهای خونی (CBC)، درصد لمفوسیتهای T و غلظت پروتئینها و ایمونوگلوبولینهای سرم در سگهای سالم نژاد مخلوط است. روش کار: بدین منظور تعداد 24 قلاده سگ سالم نژاد مخلوط به صورت تصادفی به دو گروه شاهد و درمان (در هر گروه 12 قلاده، 6 قلاده نر و شش قلاده ماده) تقسیم شدند. سپس سگهای گروه درمان به مدت 4 ماه آزاتیوپرین دریافت کردند، در حالیکه در اعضاء گروه شاهد این دارو مصرف نگردید. قبل و بعد از مطالعه از تمامی سگ های گروه شاهد و درمان نمونه خون محیطی، جهت ارزیابی CBC، فلوسایتومتری لمفوسیتهای CD4+ و CD8+، غلظت پروتئین تام، آلبومین، IgG و IgM سرم آنها، اخذ گردید. نتایج: نتایج آماری نشان دهنده کاهش معنادار آماری در میزان WBC، RBC، هماتوکریت، هموگلوبین، درصد لمفوسیتهای CD4+ و double positive CD4/CD8 (P value<0.001) و غلظت پروتئین تام، آلبومین، IgG و IgM سرم (به ترتیب P value: 0.014، 0.001، 0.007 و 0.041) در سگهای گروه درمان، پس از مطالعه، است. نتیجه گیری نهایی: علل احتمالی این نتایج، سرکوب مغز استخوان، ایجاد آپوپتوز در لمفوسیتهای خون محیطی، کاهش پیش سازهای سلولهای double positive-CD4/CD8 و یا کاهش فعال شدن single positive-T cells و کاهش سنتز پروتئین ها و گاماگلوبولینهای سرم ناشی از ایجاد اختلال در فرایندهای تولید آنها (از ژن تا پروتئین)، می تواند باشد.
کلمات کلیدی
آزاتیوپرین، شمارش کامل سلولهای خونی، سگ، گاماگلوبولین، لمفوسیت T

دانلود اصل مقاله