موسسه اطلاعات مرغداری 11 بهمن 1396 ساعت 9:45 http://infopoultry.net/vdcgyx9q.ak9xw4prra.html -------------------------------------------------- عنوان : اثرات تجویز طولانی مدت آزاتیوپرین بر سلولهای خونی ، لمفوسیتها و ایمونوگلوبولینهای خون در سگهای نژاد مخلوط ایرانی -------------------------------------------------- مهدی حسن خانی; سید جاوید آل داوود; علیرضا خسروی; فرهنگ ساسانی; مجید مسعودی فرد; فرشته انصاری; محمد طاهری متن : خلاصه مقاله آزاتیوپرین یک داروی سرکوب ایمنی است که جهت سرکوب ایمنی در درمان طیف وسیعی از بیماریهای پوستی، گوارشی و هماتولوژیک، در انسان و دامهای کوچک مصرف می شود. هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثرات تجویز طولانی مدت آزاتیوپرین بر روی تغییرات شمارش سلولهای خونی (CBC)، درصد لمفوسیتهای T و غلظت پروتئینها و ایمونوگلوبولینهای سرم در سگهای سالم نژاد مخلوط است. روش کار: بدین منظور تعداد 24 قلاده سگ سالم نژاد مخلوط به صورت تصادفی به دو گروه شاهد و درمان (در هر گروه 12 قلاده، 6 قلاده نر و شش قلاده ماده) تقسیم شدند. سپس سگهای گروه درمان به مدت 4 ماه آزاتیوپرین دریافت کردند، در حالیکه در اعضاء گروه شاهد این دارو مصرف نگردید. قبل و بعد از مطالعه از تمامی سگ های گروه شاهد و درمان نمونه خون محیطی، جهت ارزیابی CBC، فلوسایتومتری لمفوسیتهای CD4+ و CD8+، غلظت پروتئین تام، آلبومین، IgG و IgM سرم آنها، اخذ گردید. نتایج: نتایج آماری نشان دهنده کاهش معنادار آماری در میزان WBC، RBC، هماتوکریت، هموگلوبین، درصد لمفوسیتهای CD4+ و double positive CD4/CD8 (P value