Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۰۸
کد مطلب : 10609
 

مطالعه مقايسه اي کوکسيديوز تجربي در جوجه هاي گوشتي دو سويه Ross و Cobb از طريق اندازه گيري کاروتنوئيدهاي پلاسما
شجاعي سيدشاپوررضا, كاكرودي نيماعيسي, بختياري نيما
 
مطالعه مقايسه اي کوکسيديوز تجربي در جوجه هاي گوشتي دو سويه Ross و Cobb از طريق اندازه گيري کاروتنوئيدهاي پلاسما
کوکسیدیوزیس یکی از بیماریهای انگلی مهم پرندگان و سایر دام های اهلی است که توسط تک یاخته ای از جنس آیمریا ایجاد می شود . بیماری انتشار جهانی داشته و بسیاری از گون های پرندگان و بخصوص پرندگان صنعتی را آلوده می کند . بیماری به دوشکل بالینی و تحت بالینی ایجاد می شود. علاوه بر ضررهای مستقیم بیماری, همچون افزایش تلفات, کاهش رشد , افت کیفیت لاشه و از بین رفتن یک دستی گله, هزینه های ناشی از تولید و تهیه دارو و واکسن های ضد کوکسیدیوز, سالیانه مبالغ هنگفتی را به صنعت مرغداری تحمیل میکند. هدف از این تحقیق مقایسه بین دو سویه راس و کاب در مواجهه با چالش انگلی با استفاده از اندازه گیری میزان کاروتنوئیدهای پلاسما می باشد و با استفاده از این شاخص جذبی به مقایسه بین دو سویه می پردازد. در این مطالعه تعداد 100 قطعه جوجه گوشتی از دو سویه راس و کاب (از هر نژاد 50 قطعه) به 4 گروه 25 تایی تقسیم شدند و در شرایط مشابه در قفس با کف پوشیده, نگهداری شدند. در بیست و یکمین روز پرورش, دو گروه با دوز 50000 از مخلوط چهارگونه رایج آیمریا چالش انگلی شدند و دو گروه به عنوان کنترل منفی آلوده نشدند. سپس 7 روز پس از چالش از هر 4 گروه که شامل چالش راس, کنترل راس, چالش کاب و کنترل کاب بود, خونگیری صورت گرفت و میزان کاروتنوئیدهای پلاسما اندازه گیری و مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده, در هر دو سویه میزان کاروتنوئیدهای پلاسمای گروه چالش نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری پایین تر بود (0.01>P) مقایسه میزان کاروتنوئیدهای پلاسمای گروه چالش راس و کاب نشان داد که در روز 7 پس از چالش میانگین میزان کاروتنوئیدهای پلاسمای سویه راس به طور معنی داری پایین تر از سویه کاب بود (0.01>P) که می تواند حاکی از آسیب پذیری کمتر سویه کاب نسبت به سویه راس در مواجهه با کوکسیدیوز باشد .

واژه های کلیدی : کوکسیدیوز , کاب , راس , کاروتنوئیدهای پلاسما