Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۲۲
کد مطلب : 8538
 

بررسي نقش سردكنهاي آبي در چگونگي وضعيت باكتريايي لاشه هاي مرغ در كشتارگاه هاي صنعتي استان هاي تهران و گيلان
دكتر افشين آخوندزاده ؛ دكتر علي ميثاقي ؛ دكتر سعيد بكايي ؛ دكتر تقي زهرايي صالحي ؛ دكتر هادي اشپري
 
بررسي نقش سردكنهاي آبي در چگونگي وضعيت باكتريايي لاشه هاي مرغ در كشتارگاه هاي صنعتي استان هاي تهران و گيلان
هدف: بررسي نقش سردکنهاي آبي در وضعيت ميکروبي لاشه هاي مرغ قبل از ورود و بعد از خروج از سردکن در 11 کشتارگاه صنعتي در استانهاي تهران و گيلان.
نمونه ها: هفتاد و پنج لاشه مرغ از 11 کشتارگاه صنعتي در استانهاي تهران و گيلان.
روش: تعداد 51 لاشه مرغ از 9 کشتارگاه صنعتي در استان تهران و 24 لاشه مرغ از 2 کشتارگاه صنعتي در استان گيلان قبل از ورود و بعد از خروج از سردکنهاي آبي از نظر برخي از آزمايشات باکتريايي، طبق روش استاندارد ارايه شده توسط انجمن بهداشت عمومي آمريکا مورد آزمايش قرار گرفتند. در ضمن ميزان کلر آزاد و درجه حرارت آب هر يک از سردکنها نيز در همان محل اندازه گيري شد.
نتايج: در استان تهران شمارش کلي فرم ها در لاشه هاي مرغ بعد از خروج از سردکنها بيشتر از قبل ورود لاشه ها به سردکن بود. با انجام آزمون "t" دوطرفه، تفاوت معني داري (P<0.05) در سطح اطمينان 95 درصد در نتايج فوق مشاهده شد يک لاشه از 51 لاشه مرغ بعد از خروج از سردکن آبي در استان تهران و تمام 24 لاشه مرغ قبل از ورود به سردکنها و بعد خروج از آنها در استان گيلان از نظر اشريشياکلي مثبت بودند. سروتيپ هاي شناسايي شده 078:K80، O128:K67، O2:K1، O119:B14 و H7 بودند. همچنين يک لاشه از 51 لاشه طيور بعد از خروج از سردکن از نظر سالمونلا انتريتيديس مثبت بود. کلر آزاد آب فقط در يک کشتارگاه از 9 کشتارگاه طيور در استان تهران قابل اندازه گيري و آنهم به ميزان 0.5 ppmبود. ميزان کلر آزاد آب سردکن در دو کشتارگاه استان گيلان به ترتيب 1 ppm و 0.1 ppm بود. ميانگين ± انحراف معيار درجه حرارت آب سردکنها در 9 کشتارگاه طيور صنعتي مورد مطالعه در استان تهران و 2 کشتارگاه طيور صنعتي در استان گيلان به ترتيب 1.4 ±6.1 و 6.5±0.7 درجه سانتيگراد بود.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده چنين بيان مي شود که در صورت عدم توجه به وضعيت بهداشتي آب سردکنهاي آبي، امکان افزايش بار و آلودگي ميکروبي لاشه هاي مرغ بعد از خروج از سردکن وجود دارد.


کليدواژگان: لاشه هاي مرغ ، سردكن آبي ، وضعيت ميكروبي ، كشتارگاه طيور