داخلی     آرشيو مقاله     مقالات
Share/Save/Bookmark
 
يکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۲۱
کد مطلب : 10210
 

برآورد همبستگي ژنتيكي و فنوتيپي صفات عملكرد و كيفيت تخم مرغ در مرغان بومي استان يزد
حكيمه امامقلي بگلي، سعيد زره داران، سعيد حسني، عليرضا خان احمدي، مختارعلي عباسي
 
برآورد همبستگي ژنتيكي و فنوتيپي صفات عملكرد و كيفيت تخم مرغ در مرغان بومي استان يزد
براي برآورد همبستگي ژنتيكي و فنوتيپي صفات عملكرد با صفات مربوط به كيفيت خارجي و داخلي تخم مرغ از اطلاعات نسل ششم مرغان بومي يزد استفاده شد. براي اين منظور، صفات عملكرد 4198 مرغ و كيفيت 1200 تخم مرغ مربوط به مرغان بومي يزد جمع آوري گرديد. همبستگي ژنتيكي و فنوتيپي صفات مربوط به عملكرد و كيفيت تخم مرغ به وسيله مدل حيواني چند صفتي از طريق روش حداكثر درستنمائي محدود شده با استفاده از نرم افزار ASREML برآورد گرديد. همبستگي ژنتيكي وزن 8 و 12 هفتگي و وزن بلوغ جنسي با وزن تخم مرغ مثبت (به ترتيب 42/0، 55/0 و 43/0) و با مقاومت پوسته تخم مرغ منفي (به ترتيب 36/0-، 49/0- و 25/0-) برآورد گرديد. همچنين، همبستگي ژنتيكي وزن 12 هفتگي و وزن بلوغ جنسي با صفات ارتفاع سفيده، وزن سفيده و زرده و واحد هاو مثبت بود. بر اساس نتايج اين تحقيق، انتخاب براي افزايش رشد مي تواند باعث توليد تخم مرغ هاي با وزن و كيفيت داخلي بالاتر ولي با مقاومت پوسته كمتر شود. بنابراين، به نظر مي رسد انتخاب براي افزايش رشد به همراه انتخاب براي بهبود مقاومت پوسته، راهكار اصلاح نژادي مناسبي براي مرغان بومي يزد باشد.

کليدواژگان: حداكثر درستنمائي محدود شده، مرغ يزد، همبستگي ژنتيكي، واحد هاو، وزن بلوغ جنسي