Share/Save/Bookmark
 
يکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۵۳
کد مطلب : 10940
 

جستجوی فاکتور های حدت سویه های وروتوکسیژنیک اشریشیا کولای جدا شده از نیمچه های گوشتی شمال شرق ایران
 
جستجوی فاکتور های حدت سویه های وروتوکسیژنیک اشریشیا کولای جدا شده از نیمچه های گوشتی شمال شرق ایران
زمینه مطالعه: شیوع بیماریهای غذا زاد ناشی از اشریشیا کولای تولید کننده شیگا توکسین در سراسر جهان کاملاً شناخته شده است. این توکسینها عوامل عمده گاسترو انتریتهای جوامع انسانی می‌باشند که گاها با کولیت خونریزی دهنده، سندرم اورمیک-همولیتیک و پورپورا ترمبو سایتو پنی پیچیده تر نیز می‌گردد.

هدف: هدف این مطالعه بررسی حضورفاکتور‌های حدت شامل eaeA، hlyA، stx1 و stx2در سویه‌های اشریشیا کولای جداشده از نیمچه‌های گوشتی مبتلا به کلی باسیلوزدر شمال شرق ایران بود.

روش‌کار: تعداد 78 سویه اشریشیا کولای از موارد هپاتیت و پریکاردیت نیمچه‌های گوشتی ارجائی به کلینیک آموزش دانشکده در طی سال‌های 1390-1393 جداسازی گردید. این سویه‌ها با استفاده از محیط‌های انتخابی کشت مجدد گردیده و یک کلنی تیپیک از هر نمونه به روش PCR چند گانه از نظر حضور ژن‌های حدت STECر(eaeA، hlyA، stx1 و stx2) مؤثر در بیماریهای ناشی از شیگا توکسین مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج: از تعداد 78 سویه جداشده اشریشیا کولای، تنها یک ایزوله واجد ژن‌های eaeA و hlyA بود که فاقد ژن‌های stx1 و stx2 بود.

نتیجه گیری نهایی: نتایج این بررسی نشان دهنده شیوع پایین ژن‌های حدت سویه‌های ورو توکسیژنیک در اشریشیا کولای جدا شده از نیمچه‌های گوشتی مبتلا به کلی باسیلوزیس می‌باشد.


کلید واژگان: اشریشیا کولای، شیگا توکسین، کلی باسیلوز