داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
۱ نظر
 
شنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۱ ساعت ۰۷:۲۲
کد مطلب : 5854
 

ستار بهروز*,گليان ابوالقاسم,دانش مسگران محسن,افتخاري شاهرودي فريدون,كرمانشاهي حسن
تاثير كاهش سطح پروتيين جيره آغازين بر عملكرد، بازدهي استفاده از انرژي و پروتيين جوجه هاي گوشتي
 
تاثير كاهش سطح پروتيين جيره آغازين بر عملكرد، بازدهي استفاده از انرژي و پروتيين جوجه هاي گوشتي
اثر ميزان پروتيين جيره هاي ذرت - كنجاله سويا در مقايسه با جيره شاهد (حاوي 23 درصد پروتيين خام)، بر صفات توليدي و بازدهي استفاده از انرژي و پروتيين جوجه هاي گوشتي سويه تجاري راس در مرحله اول رشد طي دو آزمايش متوالي مورد بررسي قرار گرفت. قبل از شروع آزمايشات، تركيب اسيدهاي آمينه مواد خوراكي اندازه گيري شد. در آزمايش اول جيره هاي حاوي 17، 19 و 21 درصد پروتيين (در سن 9 تا 16 روزگي) و در آزمايش دوم جيره هاي حاوي 18، 19 و 20 درصد پروتيين (در سن 6 تا 16 روزگي) كه با اسيدهاي آمينه مصنوعي تكميل شده بودند با جيره شاهد مقايسه شدند. تمام جيره ها حاوي 3200 كيلو كالري انرژي قابل سوخت و ساز بودند و ميزان اسيدهاي آمينه ضروري آنها برابر با حداقل احتياجات توصيه شده توسط NRC بود. در آزمايش اول كاهش ميزان پروتيين جيره تا 19 درصد تاثيري بر صفات توليدي جوجه هاي گوشتي نداشت، اما كاهش ميزان پروتيين جيره به 17 درصد سبب كاهش معني دار افزايش وزن به مقدار 41 گرم، كاهش مصرف خوراك به مقدار 26 گرم، پروتيين مصرفي به مقدار 20 گرم و افزايش ضريب تبديل خوراك به مقدار 0.24 واحد در مقايسه با جيره شاهد شد (P<0.05). در آزمايش دوم صفات توليدي جوجه هاي تغذيه شده با جيره 19 درصد اختلاف معني داري با جيره شاهد نداشت، ولي كاهش سطح پروتيين به 18 درصد سبب كاهش معني دار افزايش وزن به مقدار 46 گرم، افزايش ضريب تبديل خوراك به مقدار 0.34 واحد و كاهش پروتيين مصرفي به مقدار 15 گرم در مقايسه با جيره شاهد شد (P<0.05). نتايج آزمايشات نشان داد كه كاهش پروتيين جيره جوجه هاي گوشتي بيشتر از 19 درصد در مرحله اول رشد حتي در صورتيكه تمام اسيدهاي آمينه ضروري در حد مقادير توصيه شده NRC باشد، سبب كاهش معني دار صفات توليدي و بازدهي استفاده از انرژي مي شود.
 


امید
۱۳۹۲-۱۰-۰۲ ۱۹:۳۸:۰۰
سایتتون خوبه