موسسه اطلاعات مرغداری 26 فروردين 1391 ساعت 7:22 http://infopoultry.net/vdcd.k0k2yt0joa26y.html -------------------------------------------------- ستار بهروز*,گليان ابوالقاسم,دانش مسگران محسن,افتخاري شاهرودي فريدون,كرمانشاهي حسن عنوان : تاثير كاهش سطح پروتيين جيره آغازين بر عملكرد، بازدهي استفاده از انرژي و پروتيين جوجه هاي گوشتي -------------------------------------------------- متن : اثر ميزان پروتيين جيره هاي ذرت - كنجاله سويا در مقايسه با جيره شاهد (حاوي 23 درصد پروتيين خام)، بر صفات توليدي و بازدهي استفاده از انرژي و پروتيين جوجه هاي گوشتي سويه تجاري راس در مرحله اول رشد طي دو آزمايش متوالي مورد بررسي قرار گرفت. قبل از شروع آزمايشات، تركيب اسيدهاي آمينه مواد خوراكي اندازه گيري شد. در آزمايش اول جيره هاي حاوي 17، 19 و 21 درصد پروتيين (در سن 9 تا 16 روزگي) و در آزمايش دوم جيره هاي حاوي 18، 19 و 20 درصد پروتيين (در سن 6 تا 16 روزگي) كه با اسيدهاي آمينه مصنوعي تكميل شده بودند با جيره شاهد مقايسه شدند. تمام جيره ها حاوي 3200 كيلو كالري انرژي قابل سوخت و ساز بودند و ميزان اسيدهاي آمينه ضروري آنها برابر با حداقل احتياجات توصيه شده توسط NRC بود. در آزمايش اول كاهش ميزان پروتيين جيره تا 19 درصد تاثيري بر صفات توليدي جوجه هاي گوشتي نداشت، اما كاهش ميزان پروتيين جيره به 17 درصد سبب كاهش معني دار افزايش وزن به مقدار 41 گرم، كاهش مصرف خوراك به مقدار 26 گرم، پروتيين مصرفي به مقدار 20 گرم و افزايش ضريب تبديل خوراك به مقدار 0.24 واحد در مقايسه با جيره شاهد شد (P