Share/Save/Bookmark
 
جمعه ۲۸ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۳۵
کد مطلب : 10533
 

اولين گزارش کوکسيديوز و زخم سنگدان در يک فنچ گورخري (Taeniopygia guttata) در ايران
نوري محسن, آذرآباد هستي, معيني مهرنوش
 
اولين گزارش کوکسيديوز و زخم سنگدان در يک فنچ گورخري (Taeniopygia guttata) در ايران
کوکسيديوزيس و زخم سنگدان از بيماري هاي بسيار نادر در پرندگان زينتي مي باشند و اين مورد اولين گزارش رخداد همزمان هر دو بيماري در ايران مي باشد. يک فنچ گورخري نر با تاريخچه اسهال آبکي، بي اشتهايي، ژوليدگي پرها، از دست دادن وزن و افسردگي به درمانگاه ارجاع داده شد. ضايعات بصورت نواحي کوچک از خونريزي و زخم در ديواره سنگدان بود. روده ادماتوز، طحال رنگ پريده و کوچک و بيضه ها نامتقارن بودند. در ريزبيني، نکروز ديواره مخاطي به همراه ارتشاح سلولهاي التهابي در روده کور بود. اجرام کوکسيديايي در درون ياخته هاي روده اي مشاهده شدند. در سنگدان، خونريزي و زخم لايه مخاطي به همراه نفوذ سلول هاي چند هسته اي در مخاط مشاهده گرديد. در کبد، نکروز کانوني خفيف و ارتشاح سلولهاي تک هسته اي مشاهده شد. عوامل بيماري کوکسيديوز و زخم سنگدان تشخيص داده شد.

كليد واژه: فنچ، زخم سنگدان، آيمريا