داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
يکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۱۵
کد مطلب : 10209
 

تعيين سطح مناسب متيونين در مرغ هاي مادر گوشتي با استفاده از روش اقتصادي حداكثرسازي سود و تصميم گيري بر مبناي پاسخ هاي چندگانه
سيد عبداله حسيني ، مجتبي زاغري ، هوشنگ لطف الهيان ، محمود شيوازاد ، حسين مروج
 
تعيين سطح مناسب متيونين در مرغ هاي مادر گوشتي با استفاده از روش اقتصادي حداكثرسازي سود و تصميم گيري بر مبناي پاسخ هاي چندگانه
به منظور تعيين سطح مناسب متيونين در جيره مرغ هاي مادر گوشتي آرين، آزمايشي در قالب طرح كاملاً تصادفي با شش تيمار (جيره ها حاوي سطوح 2/0، 25/0، 3/0، 35/0، 4/0 و 45/0 درصد متيونين)، با 5 تكرار و 7 قطعه مرغ و يك قطعه خروس در هر تكرار به مدت 8 هفته (35-28 هفتگي) انجام شد. جيره ها از لحاظ مواد مغذي يكسان بودند به طوري كه تنها عامل متغير ميزان متيونين موجود در جيره ها بود. در طول دوره آزمايش صفات توليد تخم مرغ، وزن تخم مرغ و تلفات، توده تخم مرغ توليدي، محتوي تخم مرغ و ضريب تبديل غذايي، ميزان جوجه درآوري، درصد تخم مرغ هاي قابل جوجه كشي، درصد تخم مرغ هاي نطفه دار، درصد جوجه هاي درجه 1 و 2، وزن جوجه ها و خواص كيفي تخم مرغ مورد بررسي قرار گرفت. در پايان براي تعيين بهترين سطح از روش مديريتي Simple additive weighted ((SAW، Technique for Order Preference by Similarity to Ideal TOPSIS) Solution) و روش اقتصادي استفاده شد. در اين روش براي انتخاب بهترين تيمار از صفاتي كه در تجزيه و تحليل آماري تفاوت معني دار داشتند، استفاده شد. صفاتي چون درصد توليد، وزن توده تخم مرغ، محتوي تخم مرغ، ضريب تبديل، واحد هاو، تخم مرغ قابل جوجه كشي و تيتر پاسخ به گلبول قرمز گوسفندي (SRBC) مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس نتايج حاصله سطح مناسب متيونين در مرغ هاي مادر گوشتي با استفاده از روش مديريتي SAW و TOPSIS و روش اقتصادي به ترتيب 329/0، 297/0 و 307/0 درصد جيره مرغ هاي مادر بود. لذا بر اساس نتايج اين تحقيق، بهترين سطح متيونين در جيره مرغ هاي مادر 33/0- 3/0 درصد است.
کليدواژگان: مرغ مادر گوشتي ، تصميم گيري بر مبناي پاسخ هاي چندگانه ، سطح مناسب متيونين ، روش اقتصادي