داخلی     آرشيو مقاله     مرغ مادر
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۱۷
کد مطلب : 7274
 

جداسازي و شناسايي باكتري هاي گرم مثبت هوازي و بي هوازي اختياري در تخم مرغهاي قابل جوجه كشي
دكتر غلامعلي كليدري ، دكتر حبيب پورآخوند درزي ، دكتر غلامرضا هاشمي تبار
 
جداسازي و شناسايي باكتري هاي گرم مثبت هوازي و بي هوازي اختياري در تخم مرغهاي قابل جوجه كشي
هدف: بررسي ميزان آلودگي باکتري هاي گرم مثبت هوازي و بي هوازي اختياري و شناسايي آنها در تخم مرغهاي قابل جوجه کشي.
طرح: مطالعه آينده نگر طولي.
حيوانات: 120 عدد تخم مرغ قابل جوجه کشي و 30 قطعه جوجه يک روزه گوشتي.
روش: الف) نمونه گيري از تخم مرغهاي قابل جوجه کشي و جوجه يک روزه در 5 مرحله مختلف شامل بلافاصله بعد از تخمگذاري، قبل از ضدعفوني، بعد از ضدعفوني، قبل از انتقال از ستر به هچر و جوجه هاي يکروزه. ب) کشت، جداسازي و شناسايي باکتري هاي گرم مثبت هوازي و بي هوازي اختياري در پوسته، زرده تخم مرغ و کيسه زرده.
تجزيه و تحليل آماري: آزمون فيشر.
نتايج: ميزان آلودگي پوسته در مرحله بلافاصله بعد از تخم گذاري 96.66 درصد، قبل از ضدعفوني 100 درصد، در مرحله بعد از ضدعفوني 100 درصد، در مرحله چهارم 90 درصد و ميزان آلودگي زرده در مرحله بعد از ضدعفوني 3.3 درصد و در بقيه مراحل منفي و ميزان آلودگي کيسه زرده جوجه يک روزه 6.6 درصد بود. از پوسته گونه هاي مختلف باسيلوس و استافيلوکوکوس جدا گرديد که فراواني باکتري باسيلوس سرئوس 44.15 درصد، باسيلوس سابتيليس 64.16 درصد، باسيلوس پلي ميکزا 7.4 درصد، باسيلوس کوآگلنس 2.5 درصد، باکتري استافيلوکوکوس ارئوس 5.8 درصد و استافيلوکوکوس ساپروفيتيوکوس 10 درصد، بود. فراواني استافيلوکوکوس ساپروفيتيوکوس در زرده و کيسه زرده به ترتيب 3.3 درصد و 6.6 درصد بود.
نتيجه گيري: منشا اصلي آلودگي باکتريايي زرده و ايجاد عفونت کيسه زرده، آلودگي پوسته تخم مرغ مي باشد. در روش آماري با استفاده از تست فيشر اختلاف معني داري در ميزان آلودگي در مراحل مختلف وجود نداشت. لذا وجود آلودگي در مراحل مختلف نمايانگر اين است که روشهاي معمول جمع آوري، پاکسازي و ضدعفوني تخم مرغهاي قابل جوجه کشي تاثير چنداني در کاهش ميزان آلودگي نداشته و باکتري مي تواند در طي دوره انکوباسيون وارده زرده تخم مرغ شده و سبب ايجاد عفونت کيسه زرده در جوجه ها و تلفات در روزهاي اوليه پرورش شود.

کليدواژگان: تخم مرغ قابل جوجه كشي ، باكتريهاي گرم مثبت ، جوجه كشي