داخلی     آرشيو مقاله     مقالات
Share/Save/Bookmark
 
جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۱
کد مطلب : 11531
 

تأثیر سطوح مختلف تریپتوفان بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی
نویسندگان پرستو داودی؛ محسن دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 
تأثیر سطوح مختلف تریپتوفان بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی
چکیده
زمینه مطالعه: تنش گرمایی از طریق تغییرات فیزیولوژیک در بدن باعث کاهش عملکرد در طیور می‌گردد. هدف: این تحقیق به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف تریپتوفان بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش صورت گرفت. روش کار: دویست و پنجاه قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 5 تکرار (پن) به ازای هر تیمار و10 جوجه در هر تکرار پرورش داده شد. جوجه‌های گوشتی گروه شاهد با جیره‌ی پایه و سایر تیمارها با جیره‌ی پایه همراه با سطوح مختلف 110، 120 ، 130و 140 % نیاز سویه راس تغذیه شدند. جیره‌های آزمایشی در دوره‌ پایانی (25-42 روزگی) و در شرایط تنش حرارتی (oC 1±32 به صورت دوره‌ای از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر) استفاده شدند. نتایج: نتایج نشان داد که افزایش وزن در دوره‌ پایانی با افزایش سطح تریپتوفان به 110 % به طور خطی افزایش یافت اما افزایش سطح تریپتوفان جیره به 120، 130 و 140 % منجر به بدتر شدن افزایش وزن گردید (05/0>p). ضریب تبدیل خوراک در هر دو دوره‌ پایانی و کل، با افزودن سطح تریپتوفان به 110 و 120 %، به صورت خطی کاهش پیدا کرد ولی سطوح بالاتر تریپتوفان (130 و 140 %) در هر دوره‌ باعث افزایش ضریب تبدیل خوراک شدند (05/0>p). افزایش سطح تریپتوفان به 130 % نیاز سویه راس باعث افزایش خطی میزان هر سه آنزیم لاکتات دهیدروژناز، آلانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز گردید (05/0>p). مکمل‌سازی جیره با سطوح مختلف تریپتوفان اثری بر اوره، پروتئین، کراتینین، آلبومین،گلوکز و کلسترول خون در 42 روزگی بجز تری‌گلیسرید نداشت (05/0