موسسه اطلاعات مرغداری 28 مهر 1396 ساعت 12:11 http://infopoultry.net/vdca6mn6.49n6e15kk4.html -------------------------------------------------- عنوان : تأثیر سطوح مختلف تریپتوفان بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی -------------------------------------------------- نویسندگان پرستو داودی؛ محسن دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران متن : چکیده زمینه مطالعه: تنش گرمایی از طریق تغییرات فیزیولوژیک در بدن باعث کاهش عملکرد در طیور می‌گردد. هدف: این تحقیق به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف تریپتوفان بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش صورت گرفت. روش کار: دویست و پنجاه قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 5 تکرار (پن) به ازای هر تیمار و10 جوجه در هر تکرار پرورش داده شد. جوجه‌های گوشتی گروه شاهد با جیره‌ی پایه و سایر تیمارها با جیره‌ی پایه همراه با سطوح مختلف 110، 120 ، 130و 140 % نیاز سویه راس تغذیه شدند. جیره‌های آزمایشی در دوره‌ پایانی (25-42 روزگی) و در شرایط تنش حرارتی (oC 1±32 به صورت دوره‌ای از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر) استفاده شدند. نتایج: نتایج نشان داد که افزایش وزن در دوره‌ پایانی با افزایش سطح تریپتوفان به 110 % به طور خطی افزایش یافت اما افزایش سطح تریپتوفان جیره به 120، 130 و 140 % منجر به بدتر شدن افزایش وزن گردید (05/0>p). ضریب تبدیل خوراک در هر دو دوره‌ پایانی و کل، با افزودن سطح تریپتوفان به 110 و 120 %، به صورت خطی کاهش پیدا کرد ولی سطوح بالاتر تریپتوفان (130 و 140 %) در هر دوره‌ باعث افزایش ضریب تبدیل خوراک شدند (05/0>p). افزایش سطح تریپتوفان به 130 % نیاز سویه راس باعث افزایش خطی میزان هر سه آنزیم لاکتات دهیدروژناز، آلانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز گردید (05/0>p). مکمل‌سازی جیره با سطوح مختلف تریپتوفان اثری بر اوره، پروتئین، کراتینین، آلبومین،گلوکز و کلسترول خون در 42 روزگی بجز تری‌گلیسرید نداشت (05/0