داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
سه شنبه ۱۵ شهريور ۱۳۹۰ ساعت ۲۰:۰۳
کد مطلب : 5283
 

خرمي، مجتبي
ارزيابي تغذيه‌اي پلت‌چسبان پروتئيني و تعيين بهترين سطح جايگزيني پودر‌ماهي با آن در جيرة جوجه‌هاي گوشتي
 
ارزيابي تغذيه‌اي پلت‌چسبان پروتئيني و تعيين بهترين سطح جايگزيني پودر‌ماهي با آن در جيرة جوجه‌هاي گوشتي
به منظور تعيين اثر سطوح مختلف جايگزيني پلت‌چسبان پروتئيني آمت به جاي پودر‌ماهي بر عملکرد و قابليت‌هضم مواد مغذي، آزمايشي با 400 قطعه جوجه گوشتي يکروزه از سويه راس و با 5 نوع جيره غذايي در4 تکرار در قالب يک طرح کاملاً تصادفي اجرا گرديد. در اين جيره‌ها پنج سطح آمت شامل صفر (گروه شاهد)، 5/1، 3، 5/4 و 6 درصد جايگزين 6 درصد پودر‌ماهي در جيره شاهد گرديد. ميزان اضافه وزن و مصرف خوراک در پايان هر دوره آزمايش اندازه‌گيري و ضريب تبديل غذايي محاسبه شد. قابليت‌هضم مواد مغذي و انرژي قابل‌هضم جيره‌ها نيز از روش نمونه‌گيري ايلئوم انجام شد. نتايج نشان داد، در دوره آغازين تيمار 6 درصد آمت مصرف خوراك را كاهش داد(001/0 P<).بين ساير تيمارها در اين دوره تفاوت معني‌دار نبود. در دوره رشد، سطوح 5/4 و 6 درصد آمت به طور معني‌دار، باعث کاهش مصرف خوراک شد (001/0 P<). مصرف خوراك در دوره پاياني تحت‌تاثير تيمارهاي آزمايشي قرار نگرفت. در كل دوره مصرف خوراک به ترتيب در تيمارهاي 5/1 درصد، شاهد و 3 درصد آمت بالاتر بود. در دوره آغازين اضافه وزن فقط در تيمار حاوي 6 درصد آمت كاهش يافت (0001/0 P<). در دوره‌هاي رشد و پاياني تيمار حاوي 5/1درصد آمت بيشترين اضافه وزن را نسبت به ساير تيمارها نشان داد، ولي اين افزايش نسبت به تيمار شاهد معني‌دار نبود. در کل دوره نيز بيشترين اضافه وزن به تيمارهاي حاوي 5/1 درصد آمت وگروه شاهد تعلق داشت (001/0 P<). در دوره آغازين تيمار 5/1 درصد آمت ضريب تبديل غذايي را بهبود بخشيد (001/0 P<). تيمار 6 درصد آمت در تمامي دوره‌ها و تيمار 5/4 درصد در دوره پاياني و کل دوره موجب افزايش ضريب تبديل غذايي شد. نسبت راندمان پروتئين در تيمار 5/1 درصد آمت در دوره آغازين افزايش يافت (0001/0 P<). در دوره رشد بين تيمارهاي آزمايشي به‌غير از تيمار حاوي 6 درصد آمت تفاوت معني‌داري در نسبت راندمان پروتئين مشاهده نشد. در دوره پاياني تيمارهاي 5/4 و 6 درصد آمت نسبت راندمان پروتئين را كاهش داد (001/0 P<). وزن نسبي روده و چربي محوطه بطني تحت‌تأثير سطوح مختلف جايگزيني قرار نگرفت. تيمار حاوي 6 درصد آمت وزن نسبي كبد را افزايش داد (05/0 P<). سطوح مختلف جايگزيني به غير از سطوح 6 درصد آمت اثر معني‌داري بر بازده لاشه نداشتند. همچنين تيمارهاي آزمايشي اثر معني‌داري بر قابليت‌هضم خاکستر و انرژي نداشتند. از نظر قابليت‌هضم پروتئين تنها بين تيمار 5/1 درصد آمت و 6 درصد آمت تفاوت معني‌دار مشاهده شد (05/0 P<) و بين گروه‌هاي ديگر تفاوت معني‌دار مشاهده نگرديد. تيمارهاي صفر، 5/1 و 3 درصد آمت به طور معني‌داري باعث افزايش قابليت‌هضم چربي نسبت به دوگروه ديگر شدند (001/0p<). به نظر مي‌رسد افزودن پلت‌چسبان آمت در سطح 5/1 درصد بتواند اثرات مثبتي بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي و انرژي قابل‌هضم جيره داشته باشد و همچنين به عنوان تامين‌كننده قسمتي از نياز پروتئين به كار آيد.