داخلی     آرشيو مقاله     مقالات
Share/Save/Bookmark
 
دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۵۵
کد مطلب : 6273
 

مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) 1385; 61(3):285-292.
اثرات كنجاله كلزا و مكمل يد بر جوجه هاي گوشتي
جلالي حاجي آبادي سيدمحمدعلي*,جعفري صيادي عليرضا,ابوالقاسمي سيدعبدالحسين,جلالي حاجي آبادي سيداميرحسين
 
اثرات كنجاله كلزا و مكمل يد بر جوجه هاي گوشتي
هدف: بررسي تاثير كنجاله كلزا بر عملكرد، وزن اندامهاي داخلي و پارامترهاي خوني جوجه هاي گوشتي و تاثير افزودن مكمل يد به جيره حاوي كنجاله كلزا. 
طرح: بصورت كاملا تصادفي با 3 تيمار و 4 تكرار. 
حيوانات: تعداد 120 قطعه جوجه يك روزه گوشتي سويه آرين به مدت 7 هفته تحت تاثير 3 تيمار آزمايش. 

روش: مقدار و نوع گلوكوسينولات ها و درصد اسيدهاي چرب موجود در كنجاله كلزا اندازه گيري و ارزيابي سه جيره غذايي جوجه هاي گوشتي حاوي كنجاله سويا، كنجاله كلزا، كنجاله كلزا و مكمل يد 2) ميلي گرم در كيلوگرم جيره( به مدت 49 روز طي سه دوره آغازين، رشد و پاياني. اندازه گيري عملكرد در پايان هر دوره پرورش و وزن زنده، لاشه آماده طبخ، كبد، طحال، صفرا، چربي حفره بطني، قلب و سنگدان و غلظت سرمي هورمون هاي تيروييد و آنزيم هاي گاماگلوتاميل ترانسفراز و آلانين آمينوترانسفراز در پايان آزمايش.
تجزيه و تحليل آماري: مقايسه ميانگين ها با آزمون چند دامنه اي دانكن.
نتايج: اضافه وزن جوجه ها در دوره هاي آغازين، رشد و كل دوره با مصرف كنجاله كلزا كاهش يافته و افزودن يد به جيره تاثيري بر اضافه وزن جوجه ها نداشت. ضريب تبديل غذايي جوجه ها با مصرف كنجاله كلزا در تمامي دوره ها افزايش يافت و مكمل يد تاثيري بر آن نداشت. بيشترين وزن و وزن نسبي كيسه صفرا در جوجه هايي كه از كنجاله كلزا استفاده كردند مشاهده گرديد و افزودن يد باعث كاهش آن شد. با استفاده از كنجاله كلزا با و بدون يد مقدار چربي حفره بطني كاهش يافت. غلظت تيروكسين خون جوجه ها در تيمار كنجاله كلزا به همراه يد، كاهش يافت و غلظت تري يد و تيرونين آنها در اثر مصرف كنجاله كلزا، با و بدون يد كاهش يافت.
نتيجه گيري: اين تحقيق نشان داد كه جايگزيني كامل كنجاله كلزاي مورد آزمايش با كنجاله سويا در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي باعث كاهش عملكرد، اختلال در فعاليت هورمون هاي تيروييد، آنزيم هاي كبدي و اندامهاي داخلي مانند صفرا، قلب و كبد مي گردد. افزودن يد به جيره هاي حاوي كنجاله كلزا هر چند تاثيري بر عملكرد جوجه ها نداشت اما به منظور بهبود فعاليت برخي اندامها مانند صفرا و آنزيم هاي كبدي به جيره غذايي جوجه هاي گوشتي بايستي اضافه گردد.