داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۸۹ ساعت ۱۲:۲۷
کد مطلب : 681
 

بررسی اثر سطوح مختلف سبوس برنج خام وعمل آوری شده بر عملکرد جوجه های گوشتی
دو آزمایش به منظور بررسی اثر سطوح مختلف سبوس برنج خام وعمل آوری شده بر عملکرد جوجه های گوشتی انجام گرفت . در آزمایش اول تعداد 500 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 به مدت 42 روز روی بستر پرورش یافتند. یک جیره ذرت – سویا به عنوان تیمار شاهد و جیره های حاوی سطوح 10 و 15 درصد سبوس برنج با و بدون عمل آوری با اسید استیک برای هر یک از دوره های آغازین (0 تا 21 روزگ ) و پایانی (22 تا 42 روزگی ) تهیه شدند
 
بررسی اثر سطوح مختلف سبوس برنج خام وعمل آوری شده بر عملکرد جوجه های گوشتی
دو آزمایش به منظور بررسی اثر سطوح مختلف سبوس برنج خام وعمل آوری شده بر عملکرد جوجه های گوشتی انجام گرفت . در آزمایش اول تعداد 500 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 به مدت 42 روز روی بستر پرورش یافتند. یک جیره ذرت – سویا به عنوان تیمار شاهد و جیره های حاوی سطوح 10 و 15 درصد سبوس برنج با و بدون عمل آوری با اسید استیک برای هر یک از دوره های آغازین (0 تا 21 روزگ ) و پایانی (22 تا 42 روزگی ) تهیه شدند بنابراین 5 تیمار آزمایشی وجود داشت که به هریک 4 تکرار متشکل از 25 قطعه جوجه گوشتی (بصورت مخلوط دو جنس) اختصاص یافت. در آزمایش دوم تعداد 784 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 به مدت 42 روز روی بستر پرورش یافتند. 7 تیمار آزمایشی شامل جیره شاهد و جیره های حاوی سطوح 7 ، 14 و 21 درصد سبوس برنج با و بدون عمل آوری با اسید استیک برای هریک از دوره های آغازین (0 تا 21 روزگی ) و پایانی (22 تا 42 روزگی ) بر اساس توصیه انجمن ملی تحقیقات آمریکا با نسبت های مساوی از نظر انرژی و پروتئین تهیه شدند که به هریک تعداد 4 تکرار متشکل از 28 قطعه جوجه گوشتی (مخلوط دو جنس) اختصاص یافت.نتایج حاصل از آزمایش اول نشان داد اختلاف معنی داری بین تیمار شاهد با گروههای دریافت کننده سبوس برنج در افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی وجود نداشت . استفاده از سبوس برنج به طور معنی داری باعث افزایش مصرف خوراک و افزایش انرژی و پروتئین مصرفی جوجه های گوشتی شد. (p<0/05) گروه شاهد به طور معنی داری نسبت راندمان پروتیئن بالاتر و نسبت به راندمان انرژی پایین تری نسبت به گروههای دریافت کننده سبوس برنج داشت .(p<0/05) نتایج حاصل از آزمایش دوم نشان داد که سطح 21 درصدسبوس برنج خام و عمل آوری شده بطور معنی داری باعث کاهش وزن جوجه های گوشتی و افزایش ضریب تبدیل غذایی شد. (P<0/05) با افزایش سطح سبوس برنج در جیره بطور معنی داری میانگین مصرف خوراک افزایش یافت.(p<0/05) استفاده از سبوس برنج در جیره انرژی و پروتئین مصرفی جوجه های گوشتی را کاهش داد.(p<0/05) با افزایش سبوس برنج در جیره نسبت راندمان انرژی به طور معنی داری افزایش پیدا کرد.(p<0/05)استفاده از سطح 21 درصد سبوس برنج خام و عمل آوری شده در جیره به طور معنی داری باعث کاهش نسبت راندمان پروتیئن شد(p<0/05) براساس نتایج آزمایشات اختلاف معنی داری در ترکیب لاشه جوجه های گوشتی بین تیمارهای مختلف مشاهده نگردید. استفاده از سبوس برنج بیشتر از 14 درصد سبب کاهش عملکرد جوجه های گوشتی شد. عمل آوری سبوس برنج با اسید استیک نتوانست سبب بهبود عملکرد جوجه های گوشتی شود.