داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۳۰
کد مطلب : 6317
 

مجله علمي کشاورزي خرداد 1386; 30(1):15-25.
بررسي ميزان و زمان مصرف كنجاله كلزا در جيره طيور گوشتي و تاثير آن بر عملكرد توليدي و اقتصادي
نيك نفس فريدون*,تقي زاده وحيد,ابراهيمي حميدرضا,احمديان فرهنگ
* دانشگاه تهران، معاونت تحقيق و توسعه شركت زربال
 
بررسي ميزان و زمان مصرف كنجاله كلزا در جيره طيور گوشتي و تاثير آن بر عملكرد توليدي و اقتصادي
آزمايشي براي تعيين بهترين سطح و زمان استفاده از كنجاله كلزا در جيره جوجه هاي گوشتي انجام شده است كه طي آن، اثرات سه سطح مختلف كنجاله كلزا (5 ،10 و %15 ) و سه زمان مختلف استفاده از آن در جيره (كل دوره، دوره هاي رشد و پاياني، دوره پاياني) تحت يك آزمايش فاكتوريل 3×3 همراه با تيمار شاهد (10 تيمار) در قالب طرح بلوك كاملا تصادفي بر عملكرد توليدي و اقتصادي جوجه هاي گوشتي مورد بررسي قرارگرفت. تعداد 1400 قطعه جوجه خروس يك روزه از سويه راس 308 به 10 تيمار آزمايشي، كه هر تيمار شامل 4 تكرار و 35 قطعه در هر تكرار بود، اختصاص يافتند. نتايج اين آزمايش نشان داد كه استفاده از كنجاله كلزا در جيره باعث كاهش معني دار وزن بدن حاصله شد (P<0.01). همچنين اثر آن بر ضريب تبديل غذايي معني دار شد (P<0.05) ولي خوراك مصرفي تحت تاثير سطوح مختلف كنجاله كلزا قرار نگرفت (P>0.05). با افزايش مدت زمان استفاده از كنجاله كلزا در جيره، وزن بدن حاصله و ضريب تبديل غذايي افت معني داري كردند (P<0.01) ولي خوراك مصرفي تحت تاثير قرار نگرفت (P>0.05). اثر متقابل بين كنجاله كلزا و زمان استفاده، بر خوراك مصرفي، وزن بدن، ضريب تبديل غذايي و كارايي توليد معني دار نبود (P>0.05). درصد تلفات تحت تاثير هيچكدام از اثرات اصلي و متقابل قرار نگرفت (P>0.05). با افزايش سطح كنجاله كلزا و افزايش مدت زمان استفاده از آن در جيره، كارايي توليد كاهش معني داري يافت (P<0.01) درحالي كه اثر متقابل بين آنها بر اين صفت معني دار نشد (P<0.05). با افزايش مدت زمان استفاده از كنجاله كلزا، هزينه خوراك به ازاي هر كيلوگرم وزن زنده، افزايش معني داري يافت (P<0.01) در حالي كه اثر اصلي كنجاله كلزا و اثر متقابل بر اين صفت معني دار نشد (P>0.05). نتيجه نهايي نشان داد كه استفاده از كنجاله كلزا به ميزان %5 در جيره دوره پاياني منجر به بهترين عملكرد توليدي و اقتصادي مي شود، هر چند سطوح 10 و %15 نيز از لحاظ اقتصادي در جيره دوره پاياني تا حدودي قابل توجيه هستند.