داخلی     آرشيو مقاله     مقالات
Share/Save/Bookmark
 
جمعه ۹ دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۲۱
کد مطلب : 5589
 

مهدي غفوريان راد
تعيين انرژي قابل متابوليسم، كيفيت پروتئين و تركيب شيميايي پودر خون در جوجه هاي گوشتي و خروس هاي بالغ لگهورن
 
تعيين انرژي قابل متابوليسم، كيفيت پروتئين و تركيب شيميايي پودر خون در جوجه هاي گوشتي و خروس هاي بالغ لگهورن
اين تحقيق شامل سه آزمايش براي بررسي تركيب شيمايي، كيفيت پروتئين، انرژي قابل متابوليسم ظاهري و حقيقي چهار نمونه پودر خون بدست آمده از يك واحد توليدي، در مدت 20 روز نمونه گيري است. تمامي آزمايشات در قالب طرح كاملاً تصادفي انجام شد. نتايج آزمايش اول نشان داد كه ميانگين تركيب شيمايي پودر خون شامل ماده خشك 43/88، پروتئين خام 03/77، عصاره اتري 12/1، خاكستر 01/5، كلسيم 46/0 و فسفر 37/0 درصد كه پروتئين خام و ماده خشك نمونه ها در سطح 5 درصد با داده هاي (19)، NRC اختلاف معني داري داشت. ميانگين انرژي خام نمونه ها برابر با 4193 كيلوكالري بر كيلوگرم بدست آمد. معيار هاي كيفيت پروتئين شامل نسبت بازده پروتئين (PER) و نسبت ويژه پروتئين (NPR) در 6 تيمار و 4 تكرار اندازه گيري شد كه هر تكرار شامل 7 قطعه جوجه خروس سويه راس بود. نتايج بدست آمده نشان داد (PER) و (NPR) پودر خون به ترتيب بين 38/1 تا 21/1 و41/2 تا18/2 مي باشد كه با ارقام آن ها در تيمار پودر ماهي به طور معني داري كمتر بود. در آزمايش دوم كه بر روي خروس هاي بالغ لگهورن در 9 تيمار و 5 تكرارانجام شد انرژي قابل سوخت و ساز ظاهري پودر خون در سطوح جايگزيني 5 و 10 درصد در جيره پايه ذرت به روش جمع آوري كل فضولات تعيين شد. بطور كلي انرژي قابل متابوليسم ظاهري تصحيح شده براي ازت نمونه هاي پودر خون از 2504 تا 2573 كيلوكالري در كيلوگرم بدست آمد و بين نمونه هاي پودر خون در سطوح جايگزيني اختلاف معني داري مشاهده نشد. در آزمايش سوم انرژي قابل سوخت و ساز حقيقي به روش تغذيه دقيق سيبالد تعيين شد. اين آزمايش نيز بر روي خروس هاي بالغ لگهورن و در 5 تيمار و 6 تكرار انجام شد. ميانگين انرژي قابل متابوليسم حقيقي تصحيح شده براي ازت پودر خون 2895 كيلوكالري در كيلوگرم بدست آمد كه بين نمونه هاي پودر خون تفاوت معني داري وجود نداشت.