داخلی     آرشيو مقاله     مقالات
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۵۱
کد مطلب : 6209
 

اثر عمل آوري، سطح آنزيم و افزودن آنتي بيوتيك به جيره گندم دار بر روي مقدار انرژي قابل متابوليسم ظاهري، عملكرد و توسعه دستگاه گوارشی جوجه ها
اسكات تام,كامياب عبدالرضا,نيكخواه علي,كريمي احمد,مرادي محمد
 
اثر عمل آوري، سطح آنزيم و افزودن آنتي بيوتيك به جيره گندم دار بر روي مقدار انرژي قابل متابوليسم ظاهري، عملكرد و توسعه دستگاه گوارشی جوجه ها
پلي ساكاريدهاي غير نشاسته اي (NSP) در صورت عدم افرودن مكمل آنزيمي به جيره باعث تحريك رشد ميكروفلور روده اي و كاهش عملكرد جوجه هاي گوشتي مي شوند. با توجه به افزايش حساسيت نسبت به استفاده از آنتي بيوتيكها در جيره، آزمايشي جهت مطا لعه اثر سطح آنزيم با و بدون استفاده از يكي از سه نوع آنتي بيوتيك مورد استفاده در صنعت طيور بر عملكرد جوجه هاي گوشتي انجام گرفت. اين آزمايش با استفاده از روش بيولوژيكي آگاسيز و با استفاده از جوجه هاي نر گوشتي (768 قطعه) بر روي 36 گروه آزمايشي حاري گندم (75 درصد گندم، هراه با 25درصد جيره پايه داراي %1 نشانگر خاكستر غير محلول در اسيد در جيره نهايي) انجام گرفت. در اين آزمايش اثر عمل آوري گندم كه به صورت 1- حبه شده مجددا خرد شده، 2- گندم خرد شده، اضافه كردن آنزيم آويزايم 1300 در سطح صفر، 500, 250 و 2000 واحد در كيلوگرم جيره و آنتي بيوتيك (صفر، موننسين، فلاومايسين و سالينومايسين) بر رشد، خوراك مصرفي، نسبت خوراك به افزايش وزن، انرژي قابل متابوليسم ظاهري AME)) و توسعه دستگاه گوارش تا سن 24 روزگي مورد بررسي قرار گرفت. وزن بدن جوجه هاي گوشتي بطور معني داري (P<0.05) تاثير تمامي سطوح مورد استفاده آنزيم قرار گرفت. هيچگونه تفاوت معني داري در وزن بدن ناشي از سطوح آنزيم مورد استفاده وجود نداشت. ميزان خوراك مصرفي در گروه هاي آزمايشي كه از جيره داراي 2000 واحد آنزيم در كيلوگرم جيره استفاده مي كردند در بالاترين سطح قرار داشت (P<0.01). نسبت خوراك مصرفي به افزايش وزن نيز تحت تاثير روش عمل آوري و افزودن آنزيم به جيره قرار گرفت. افزودن آنتي بيوتيك به جيره هيچگونه اثر معني داري (P>0.05) بر وزن بدن، خوراك مصرفي، چسبندگي مواد هضمي در بخش بالايي روده يا ميزان ابقا نيتروژن (در صد) نداشت. ابقا نيتروژن (%) تحت تاثير تمامي فاكتورهاي مورد آزمايش غير از آنتي بيوتيك (P<0.05) قرار گرفت.