داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
۱ نظر
 
يکشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۲۹
کد مطلب : 6740
 

بررسي اثرات سطوح مختلف دانه زيره سياه بر عملكرد و برخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
محمد عليزاده قندكانلو، پرويز فرهومند، محسن دانشيار
 
بررسي اثرات سطوح مختلف دانه زيره سياه بر عملكرد و برخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
اين تحقيق به منظور بررسي اثرات سطوح مختلف دانه زيره سياه بر عملكرد،سطوح كلسيم، فسفر و غلظت آلكالين فسفاتاز سرم جوجه هاي گوشتي انجام شد. دويست قطعه جوجه نر يكروزه سويه تجارتي راس(308) در قالب يك طرح كاملا تصادفي (4 تيمار و5 تكرار به ازاي هر تيمار و10 جوجه در هر تكرار) تا 42 روزگي پرورش يافتند. سطوح صفر، 5/0 ، 1 و 2 درصد دانه زيره سياه در اين آزمايش استفاده شد. در كل دوره آزمايشي (1 تا 42 روزگي)، جوجه هاي تغذيه شده با سطح 1 درصد و 2 درصد دانه زيره سياه به ترتيب بالاترين و پايين ترين مقدار مصرف خوراك و افزايش وزن را در بين همه تيمارهاي آزمايشي داشتند(05/0 >p)، و جوجه هاي تغذيه شده با 2 درصد دانه زيره سياه بالاترين ضريب تبديل خوراك را در بين تيمارهاي آزمايشي نشان دادند(05/0 >p). تفاوت معني داري بين سطوح كلسيم و فسفر سرم جوجه هاي تيمارهاي مختلف آزمايشي در سنين 21 و 42 روزگي مشاهده نشد (05/0 p) ولي تفاوت معني داري بين غلظت اين آنزيم در سرم خون جوجه هاي گوشتي ساير تيمارهاي آزمايشي مشاهده نشد. به طور كلي بر اساس نتايج حاصل از آزمايش اخير افزودن 1 درصد دانه زيره سياه بهترين تاثير را بر عملكرد جوجه هاي گوشتي داشت. 

نشريه علوم دامي (پژوهش و سازندگي)، شماره 93، زمستان 1390 صص 26-33
 


عادل
۱۳۹۳-۰۸-۱۰ ۲۳:۰۰:۴۴
مطلب کاربردی و مفید است