داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۲۵
کد مطلب : 6316
 

علوم دامي ايران ( علوم كشاورزي ايران) 1388; 40(1):29-35.
تاثير جايگزيني كنجاله سويا با كنجاله كلزا با و بدون استفاده از آنزيم بر عملكرد رشد، خصوصيات لاشه و غلظت پلاسمايي هورمون ‌هاي تيروئيد جوجه
نوبخت مجتبي,خواجه علي فريبرز*,فرجي نافچي مهراب
* گروه علوم دامي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه شهركرد
 
تاثير جايگزيني كنجاله سويا با كنجاله كلزا با و بدون استفاده از آنزيم بر عملكرد رشد، خصوصيات لاشه و غلظت پلاسمايي هورمون ‌هاي تيروئيد جوجه
اين آزمايش به منظور تعيين اثرات جايگزيني كنجاله كلزا به جاي كنجاله سويا بر عملكرد رشد، خصوصيات لاشه و غلظت پلاسمايي هورمون هاي تيروئيد جوجه خروس هاي گوشتي سويه راس 308 انجام گرفت. در سن 6 روزگي جوجه‌ ها به 30 گروه 12 تايي تقسيم شده و تا سن 49 روزگي روي بستر پرورش يافتند. ده نوع جيره آزمايشي مركب از پنج سطح جايگزيني پروتئين كنجاله كلزا به جاي پروتئين كنجاله سويا (0، 25، 50، 75 و 100 درصد) در دو حالت با و بدون آنزيم به كار گرفته شد. مخلوط آنزيمي حاوي فعاليت ‌هاي بتا - گلوكاناز و گزيلاناز بود كه به مقدار 400 گرم در تن به جيره غذايي اضافه شد. داده هاي به دست آمده از آزمايش در يک طرح كاملا تصادفي به صورت فاكتوريل 2×5 (پنج سطح جايگزيني و دو سطح آنزيم) تجزيه آماري شدند. نتايج آزمايش نشان داد كه سطح جايگزيني، تاثير معني داري (P<0.05) بر اضافه وزن در دوره 6 تا 21 روزگي داشت و استفاده از آنزيم موجب بهبود رشد در جيره هاي حاوي كنجاله كلزا گرديد؛ به طوري كه اثر اصلي آنزيم معني دار بود (P<0.05). با اين وجود، در كل دوره آزمايش (6 تا 49 روزگي) تفاوت معني داري از نظر اضافه وزن وجود نداشت (P>0.05). مصرف خوراک در دوره هاي 6 تا 21 و 21 تا 42 روزگي به طور معني دار تحت تاثير سطح جايگزيني قرار گرفت (P<0.05) ولي در دوره 42 تا 49 روزگي و كل دوره آزمايش اين اثر معني دار نبود. ضريب تبديل خوراک در تمامي دوره هاي آزمايش به طور معني داري تحت تاثير سطح جايگزيني كنجاله قرار گرفت (P<0.05). سطح جايگزيني، استفاده از آنزيم و اثر متقابل آنها تاثير معني داري بر درصد نسبي اجزا لاشه نداشت (P>0.05). غلظت پلاسمايي هورمون هاي T3 و T4 تحت تاثير تيمارهاي به كار رفته در آزمايش قرار نگرفت (P>0.05). مناسب ‌ترين سطح جايگزيني كنجاله كلزا به جاي كنجاله سويا از لحاظ هزينه خوراک به ازاي هر كيلوگرم اضافه وزن، جايگزيني كامل (100 درصد) بود.