داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۲۲:۱۲
کد مطلب : 5434
 

مسعود اديب مرادي ، مرتضي مهري ، سيد رضا هاشمي ، محسن بشاشتي
بررسي اثرات آنزيم زايلاناز بر هيستومورفومتري روده باريك جوجه هاي گوشتي
 
بررسي اثرات آنزيم زايلاناز بر هيستومورفومتري روده باريك جوجه هاي گوشتي
در طيور افزودن آنزيم ها با منشاء خارجي همانند آنزيم زايلاناز باعث بهبود بازدهي مي گردد. پژوهش حاضر به منظور بررسي اثرات استفاده از آنزيم زايلاناز بر روي هيستومورفومتري روده باريك طيور گوشتي انجام گرفت. در اين مطالعه آنزيم زايلاناز در دو سطح 0 و 07/0درصد در جيره» بر پايه گندم در 4 گروه (هر گروه شامل دو تكرار و در هر تكرار 15 قطعه) مورد استفاده قرار گرفت. پس از كشتار در پايان دوره پرورش (42 روزگي)، تعداد 10 قطعه از گروه شاهد و 10 قطعه از گروه تيمار براي نمونه برداري به منظور مطالعه ساختار دوازدهه، تهي روده و ايلئوم انتخاب شدند. سپس با استفاده از ميكروسكوپ نوري، تغييرات هيستومورفومتري روده باريك طيور گوشتي شامل ارتفاع كرك ها، تعداد سلولهاي جامي شكل، ضخامت اپيتليوم و عمق كريپت ها مورد ارزيابي قرار گرفت. مقايسه گروه شاهد با گروه تيمار، نشان داد كه در بخش هاي مختلف روده باريك گروه تيمار ارتفاع كرك ها و عمق كريپت ها افزايش يافته (05/0p< ) ولي تعداد سلول هاي جامي و ضخامت اپيتليوم درتمام قسمت هاي روده باريك كاهش يافته است. اين نتايج بيانگر اين است كه افزودن آنزيم زايلاناز به جيره غذايي بر پايه گندم، جذب مواد غذايي را افزايش مي دهد.